Nazwa pełna

IMPERIAL TOBACCO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000026888

NIP

7790048618

REGON

630182683

Adres siedziby

Przemysłowa 1, Jankowice, 62-080 Tarnowo Podgórne, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

12 lipca 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

49,8 mln zł

Kapitał wpłacony

49,8 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeśli zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie lub jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
 • BRAK OSOBY LUB OSÓB FIZYCZNYCH SPRAWUJĄCYCH BEZPOŚREDNIĄ LUB POŚREDNIĄ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ (BRAK MOŻLIWOŚCI USTALENIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO NA PODSTAWIE POZOSTAŁYCH PRZESŁANEK - ZGŁOSZONO PROKURENTA SPÓŁKI NA PODSTAWIE ART. 2 UST 2 PKT 1 LIT. A TIRET 5 USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU).

  PROKURENT

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Jedyny akcjonariusz
 • Całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Prokurenci
 • Od 21 lutego 2018 r.

  PROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ŁĄCZNIE Z INNYMI PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 16 stycznia 2020 r.

  PROKURA ŁĄCZNA, UPOWAŻNIAJĄCA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 15 czerwca 2022 r.

  PROKURA ŁĄCZNA, UPOWAŻNIAJĄCA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

7 mln zł

2020 r.

118,3 tys. zł

2018 r.

115,7 tys. zł

2017 r.

115,7 tys. zł

2016 r.

263,3 tys. zł

2015 r.

254 tys. zł

2014 r.

254 tys. zł

2013 r.

311,2 tys. zł

2012 r.

196,5 tys. zł

2011 r.

182 tys. zł

2008 r.

17 tys. zł

2007 r.

10,4 tys. zł

2005 r.

410,5 tys. zł

2005
2007
2008
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2020
2021
410,5 tys. zł 10,4 tys. zł 17 tys. zł 182 tys. zł 196,5 tys. zł 311,2 tys. zł 254 tys. zł 254 tys. zł 263,3 tys. zł 115,7 tys. zł 115,7 tys. zł 118,3 tys. zł 7 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 8429 SĄD REJONOWY W POZNANIU WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000