Nazwa pełna

FUNDACJA ROZWOJU MIASTA I GMINY WIELICZKA

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000264855

Data rejestracji

27 września 2006 r.

Data ostatniej zmiany

27 września 2006 r.

Adres siedziby

Słowackiego 10, 32-020 Wieliczka, Polska

Cel działania

1. Inicjowanie I wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego I gospodarczego. 2. Propagowanie ogólnie pojętego poradnictwa obywatelskiego. 3. Rozwijanie I umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

§ 18. Statutu: zarząd kieruje działalnością fundacji I reprezentuje ją na zewnatrz. § 19. Statutu: 1. Oświadczenia woli w imieniu fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie zarządu działający łącznie. 2. W sprawach dotyczących zatrudnienia pracowników oraz w sprawach niezwiązanych z zaciąganiem zaobowiązań majątkowych powyżej 5000 (pięć tysięcy) złotych - oświadczenia woli w imieniu fundacji może składać jednoosobowo prezes fundacji.

Zgromadzenie Fundatorów Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY