Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 187, obowiązujące od 2 stycznia 2020 r.

Nazwa pełna

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000026438

NIP

5250007738

REGON

016298263

Data rejestracji

12 lipca 2001 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

1.3 mld zł

Kapitał wpłacony

1.3 mld zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Przedmiot pozostałej działalności
 • Leasing finansowy

 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

 • Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych

 • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

 • Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu samodzielnie, dwóch członków zarządu łącznie albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem, dwóch prokurentów działających łącznie, pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie w granicach udzielonego pełnomocnictwa

Zobacz jeszcze 37 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 58 wpisów historycznych
Prokurenci
 • Od 26 września 2003 r.

  PROKURA ŁĄCZNA - DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM

 • Od 18 sierpnia 2004 r.

  PROKURA ŁĄCZNA - DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM

 • Od 30 listopada 2009 r.

  PROKURA ŁĄCZNA - DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM

 • Od 7 października 2016 r.

  PROKURA ŁĄCZNA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM

 • Od 15 lutego 2017 r.

  PROKURA ŁĄCZNA - DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 60069 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY- REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000