Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 18 czerwca 2015 r.

Nazwa pełna

TOWARZYSTWO KULTURY BIAŁORUSKIEJ

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000263292

NIP

9661867982

REGON

200102295

Data rejestracji

5 września 2006 r.

Adres siedziby

Warszawska 11 / 1, 15-062 Białystok, Polska

Cel działania

1. Rozwijanie świadomości narodowej białoruskiej mniejszości narodowej, 2. Kształtowanie więzi przyjaźni i współpracy między różnymi narodowościami, 3. Popularyzacja wiedzy o republice białoruś, jej historii, gospodarce i kulturze, 4. Inspirowanie i wspomaganie rozwoju białoruskiej twórczości artystycznej, kulturalnej, naukowej i literackiej, 5. Współpraca z samorządami różnych szczebli oraz władzami oświatowymi w rozwoju oświaty, szkolnictwa i kultury białorskiej.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Z walnego zgromadzenia członków oraz posiedzeń zarządu sporządza się na bieżąco protokoły, które podpisuje przewodniczący i protokolant. Dokumenty i pisma towarzystwa podpisują jednoosobowo przewodniczący, wiceprzewodniczący lub sekretarz zarządu, a zobowiązania finansowe 2 osoby: przewodniczący oraz wiceprzewodniczący lub sekretarz.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

BTSKBIALYSTOK@GMAIL.COM

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY