Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 23 października 2007 r.

Nazwa pełna

POROZUMIENIE NA RZECZ ROZWOJU MIASTA I GMINY KRYNICA-ZDRÓJ

KRS

0000260704

REGON

120294098

Adres siedziby

Czarny Potok 27 / 24, Krynica -Zdrój, 33-380 Krynica-Zdrój, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

19 lipca 2006 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu stowarzyszenia składają dwaj członkowie zarządu, w tym prezes zarządu, za wyjątkiem oświadczeń woli w sprawach z zakresu prawa pracy, których dokonuje jednoosobowo prezes zarządu.

Cel działania

Celem działania stowarzyszenia jest: 1. Integracja społeczności lokalnej wokół spraw związanych z rozwojem krynicy i otaczających ją miejscowości w zakresie: turystyki, lecznictwa uzdrowiskowego i turystyki uzdrowiskowej, rekreacji i sportu oraz innych rodzajów działalności, 2. Rozwój gospodarczy krynicy i miejscowości leżących w granicach administracyjnych miasta i gminy uzdrowiskowej krynica, 3. Promocja zatrudnienia oraz aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, 4. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, 5. Kształtowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, w tym poprzez rozpowszechnianie wiedzy i informacji wśród społeczności lokalnej, 6. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, 7. Rozwój nauki, oświaty i kultury, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji kulturowych regionu oraz miasta i gminy uzdrowiskowej krynica, 8. Upowszechnianie wiedzy i działań na rzecz:zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, wykorzystania środków pomocowych, przedsiębiorczości, przeciwdziałania bezrobociu, równego dostępu do rynku pracy, intrgracji i współpracy międzynarodowej oraz metod samorozwoju i dydaktyki, 9. Rozwój sportu wyczynowego i amatorskiego, 10. Popularyzacja lecznictwa uzdrowiskowego, turystyki, sportu i rekreacji-jako elementów zdrowego stylu życia, 11. Ochrona środowiska naturalnego, 12. Prowadzenie działalności charytatywnej, 13. Pomoc społeczna, w tym rodzinom i dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, 14. Finansowe wspieranie szkolenia i nauczania uzdolnionych dzieci i młodzieży, 15. Aktywizacja środowisk młodzieżowych na rzecz działalności publicznej, 16. Popularyzacja idei współpracy międzynarodowej.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski