Nazwa pełna

CENTRUM ROZWIĄZYWANIA SPORÓW I KONFLIKTÓW PRZY WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000260696

NIP

5252379378

REGON

140659029

Data rejestracji

17 sierpnia 2006 r.

Adres siedziby

Lipowa 4, 00-316 Warszawa, Polska

Cel działania

1) uzupełnienie programu studiów prawniczych o zajęcia teoretyczne i praktyczne dotyczące rozwiązania sporów i konfliktów; 2) doskonalenie procesu dydaktycznego przez wprowadzanie elementów praktyki zawodowej w zakresie negocjacji i mediacji; 3) doskonalenie systemu pomocy społecznej przez prowadzenie bezpłatnych mediacji we współpracy ze studenckim ośrodkiem pomocy prawnej przy wydziale prawa i administracji uniwersytetu warszawskiego-kliniką prawa i innymi organizacami społecznymi; 4) propagowanie idei pracy pro bono wśród studentów prawa; 5) upowszechnianie idei mediacji i innych polubownych metod rozwiązywania sporów w środowiskach prawniczych i wspólnotach lokalnych w celu umacniania zasad społeczeństwa obywatelskiego, praw człowieka i demokracji, podnoszenia ogólnej świadomości prawnej, w szczególności w zakresie funkcji prawa w życiu społecznym, źródeł i rodzajów konfliktów oraz sposobów ich rozwiązywania; 6) wspieranie wprowadzenia nowoczesnych sposobów rozwiązywania sporów na rzecz zagwarantowania obywatelom szerszego dostępu do wymiaru sprawiedliwości; 7) integracja środowiska akademickiego przez promowanie idei alternatywnych metod rozwiązywania sporów w sporach akademickich; 8) promowanie idei integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami oraz działań na rzecz międzynarodowej harmonizacji prawa i współpracy środowisk prawniczych, przede wszystkim w zakresie zagadnień związanych z rozwiązywaniem sporów i konfliktów.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Programowa Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY