Nazwa pełna

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "WARMIŃSKI ZAKĄTEK"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000260433

NIP

7393566126

REGON

280139761

Data rejestracji

11 sierpnia 2006 r.

Adres siedziby

Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, Polska

Cel działania

1)działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru działania,zwłaszcza obszarów wiejskich, 2)aktywizowanie i integracja społeczna ludności wiejskiej, 3)promocja obszarów wiejskich, 4)realizacja strategii rozwoju opracowanej przez lokalną grupę działania (lgd), 5)podtrzymywanie tradycji i tożsamości kulturowej obszaru działania, 6) ochrona środowiska,w tym odnawialne źródła energii, 6a)ochrona dziedzictwa kulturowego, 7)wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości i potencjału sektora pozarządowego, 8)wspomaganie rozwoju turystyki,rekreacji,kultury fizycznej,sportu na obszarze działania,w tym dla dzieci i młodzieży, 9)wspieranie i wdrażanie programów rozwoju o celach zbieżnych z celami niniejszego statutu,finansowanych przez instytucje rządowe,samorządowe oraz struktury unii europejskiej i inne podmioty krajowe oraz zagraniczne, 10)działalność edukacyjna i informacyjna w zakresie możliwości korzystania i wdrażania programów rozwoju, 11)rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, 12)działalność edukacyjna,informacyjna i szkoleniowa mająca na celu poprawę spójności społecznej i ekonomicznej z unią europejską, 13)wspieranie działalności wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji społecznej,w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 14)wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami lokalnymi, 15)rozwój społeczeństwa obywatelskiego, 16)promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, zagrożonych bezrobociem,zagrożonych wykluczeniem społecznym,upowszechnianie idei ekonomii społecznej, 17)promocja i ochrona zdrowia, 18)promowanie produktów lokalnych, 19)upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz zasady równych praw kobiet i mężczyzn. Pozostałe pkt od 20 do 27 zgodnie z § 2 statutu.

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

83,4 tys. zł

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

991,2 tys. zł

842,5 tys. zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony prezes jednoosobowo bądź dwóch innych członków zarządu działających łacznie.

Zobacz jeszcze 67 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 15 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY