Nazwa pełna

TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH CAPITAL PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000258883

NIP

7010027837

REGON

140606412

Data rejestracji

13 czerwca 2006 r.

Adres siedziby

Królewska 16, 00-103 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

659,8 tys. zł

Kapitał docelowy

494 tys. zł

Kapitał wpłacony

659,8 tys. zł

Status podatnika VAT

Czynny

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

45,6 tys. zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem lub jednego członka zarządu łącznie z pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania. Powyższe zasady nie dotyczą pełnomocnictw procesowych lub pełnomocnictw szczególnych, na podstawie których pełnomocnik może działać samodzielnie w granicach umocowania.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Inne dane

Adres www

WWW.TFICP.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2006