Dane aktualne

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "EUROPA"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

12 czerwca 2006 r.

KRS

0000258651

NIP

8951627895

REGON

931911614

Adres siedziby

Dębowa 5, Pierwoszów, 55-114 Wisznia Mała, Polska

Cel działania

Celem stowarzyszenia "Europa" jest działalność: - w zakresie realizacji w drodze wielorakich inicjatyw obywatelskich, idei "Wspólnego europejskiego domu bez granic", obejmująca: kontakty osobowe, programy naukowo - badawcze, programy turystyczno krajoznawcze, programy kulturalno - edukacyjne I inne przedsięwzięcia, - naukowa, naukowo - badawcza, naukowo-dydaktyczna, - innowacyjno wdrożeniowa prac badawczych, - oświatowa I edukacyjna (w tym również polegająca na kształceniu studentów), - kulturalna I kulturotwórcza (w szerokim tego słowa znaczeniu), - w zakresie kultury fizycznej I sportu, - w zakresie turystyki I krajoznawstwa, - w zakresie ochrony środowiska, - w zakresie ochrony zdrowia I opieki społecznej, - w zakresie wspierania inicjatyw społecznych, - na rzecz rehabilitacji zawodowej I społecznej inwalidów, - w zakresie wspierania róznych inicjatyw społecznych, - dobroczynna, charytatywna I opiekuńcza (w tym również na rzecz członków stowarzyszenia I ich rodzin).

Zarząd Stowarzyszenia Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Przy składaniu w imieniu stowarzyszenia oświadczeń w zakresie jego praw I obowiazków majątkowych I niemajątkowych zarząd stowarzyszenia działa w ramach swych kompetencji dwuosobowo poprzez: 1. Prezesa stowarzyszenia 2. I-szego wiceprezesa d/s merytorycznych

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 52/98 SĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ I CYWILNY SEKCJA REJESTROWA

Ta organizacja ma jeszcze 4 powiązania historyczne.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »