Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 18, obowiązujące od 17 kwietnia 2020 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA POLSKICH INICJATYW TECHNOLOGICZNYCH

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000257814

NIP

6792914539

REGON

120268250

Data rejestracji

1 czerwca 2006 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Jana Zamoyskiego 27 / 5, 30-519 Kraków, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

  • Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej

  • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

  • Działalność usługowa w zakresie informacji

  • Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

  • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

  • Działalność fizjoterapeutyczna

  • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa w przypadku zarządu jednoosobowego prezes zarządu, jak również reprezentuje ją na zewnątrz, z zastrzeżeniem § 5 pkt 2. 7. W przypadku zarządu wieloosobowego ww. Czynności dokonuje z ww. Zastrzeżeniem dwóch członków zarządu lub członek zarządu i prokurent. Zgodnei z § 5 pkt 2. 7 w sprawach zaciągania zobowiązań, których wartość przekracza 1. 000. 000 zł uchwwały zarządu (w przypadku zarządu wieloosobowego) i desyzje prezesa zarządu (w przypadku zarządu jednoosobowego) wymagają zatwierdzenia przez radę.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2006