Nazwa pełna

FUNDACJA POLSKICH INICJATYW TECHNOLOGICZNYCH

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000257814

NIP

6792914539

REGON

120268250

Data rejestracji

1 czerwca 2006 r.

Adres siedziby

Jana Zamoyskiego 27 / 5, 30-519 Kraków, Polska

Cel działania

1. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. 2. Tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu i rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw. 3. Tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu nowych miejsc pracy. 4. Propagowanie etyki pracy i prowadzenia biznesu w warunkach gospodarki rynkowej. 5. Aktywizacja lokalnego rynku pracy i usług poprzez pomoc w zakładaniu i prowadzeniu podmiotów gospodarczych.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa w przypadku zarządu jednoosobowego prezes zarządu, jak również reprezentuje ją na zewnątrz, z zastrzeżeniem § 5 pkt 2. 7. W przypadku zarządu wieloosobowego ww. Czynności dokonuje z ww. Zastrzeżeniem dwóch członków zarządu lub członek zarządu i prokurent. Zgodnei z § 5 pkt 2. 7 w sprawach zaciągania zobowiązań, których wartość przekracza 1. 000. 000 zł uchwwały zarządu (w przypadku zarządu wieloosobowego) i desyzje prezesa zarządu (w przypadku zarządu jednoosobowego) wymagają zatwierdzenia przez radę.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2006