Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 7, obowiązujące od 5 kwietnia 2023 r.

Nazwa pełna

POLSKIE STOWARZYSZENIE GEOTERMICZNE

KRS

0000256917

NIP

6772282071

REGON

120349209

Adres siedziby

Al. Adama Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

17 maja 2006 r.

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania na zewnątrz i występowania w imieniu psg oraz do podpisywania oficjalnych dokumentów upoważnieni są łącznie prezes i sekretarz lub inni upoważnieni przez prezesa członkowie zarządu. W sprawach wewnętrznych psg dokumenty może podpisywać jednoosobowo prezes lub sekretarz. Prezes i upoważnione przez niego osoby używają pieczęci psg. Do zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu psg uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie, w tym prezes lub wiceprezes.

Zobacz jeszcze 16 wpisów historycznych
Cel działania

Celem działania psg jest: 1. Przyczynianie się do rozwoju badań nad ciepłem ziemi i jego wykorzystania, 2. Rzetelne informowanie społeczeństwa i czynników decyzyjnych o zasobach złóż energii geotermalnej oraz możliwościach ich wykorzystania, 3. Popularyzowanie i promowanie geotermii, informowanie o stanie i perspektywach rozwoju w Polsce i na świecie, 4. Integrowanie środowiska osób, instytucji i firm związanych z problematyką geotermiczną, 5. Współpraca krajowa i międzynarodowa w zakresie rozwoju wiedzy i technologii oraz przepływu informacji dotyczącej problematyki geotermicznej.

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór