Nazwa pełna

EUROPEJSKI INSTYTUT NIERUCHOMOŚCI

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000256206

NIP

5272507543

REGON

140536404

Data rejestracji

28 kwietnia 2006 r.

Adres siedziby

Stefana Dembego 10 / 25, 02-796 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 2. Prowadzenie badań naukowych oraz przedsięwzięć edukacyjnych w zakresie rozwoju przestrzennego i gospodarki nieruchomościami w ujęciu interdyscyplinarnym. 3. Podejmowanie i wspieranie działalności służącej zrównoważonemu rozwojowi gospodarczemu Polski. 4. Wspieranie rozwoju nauki, edukacji i oświaty. 5. Wspieranie działalności służącej upowszechnianiu i ochronie praw konsumentów. 6. Wdrażanie i upowszechnianie pragmatycznych rozwiązań dotyczących problemów nieruchomości w warunkach gospodarki rynkowej. 7. Opracowywanie programów kształcenia i organizowanie procesów doskonalenia kadr dla podmiotów zewnętrznych. 8. Prowadzenie szerokiej współpracy i wymiany doświadczeń z instytucjami naukowymi i organizacjami gospodarczymi z zagranicy. 9. Doradztwo dla administracji publicznej - rządowej i samorządowej, w zakresie rozwoju gmin i regionów, ze szczególnym uwzględnieniem strategii rozwoju, programów rewitalizacji oraz innych polityk lokalnych. Doradztwo dla organizacji zawodowych i podmiotów gospodarczych w zakresie rynku nieruchomości, w tym planowania przestrzennego, mieszkalnictwa, humanizacji osiedli. 10. Wymiana doświadczeń i standardów pomiędzy uczestnikami rynku nieruchomości, w tym między rynkami rozwijającymi się i rozwiniętymi.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenie woli w imieniu zarządu może składać prezes zarządu jednoosobowo lub dwaj członkowie zarządu.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres www

WWW.EIN-EPI.EU

Adres e-mail

INFO@EIN-EPI.EU

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2006