Nazwa pełna

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ BLIŻYNA

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000253332

NIP

6631791528

REGON

260067592

Data rejestracji

21 marca 2006 r.

Adres siedziby

Staszica 16D, 26-120 Bliżyn, Polska

Cel działania

Celem towarzystwa jest: 1) kultywowanie i popularyzowanie historii, tradycji oraz osiągnięć bliżyna, 2) ochrona zabytków kultury umysłowej i materialnej w bliżynie oraz okolicy, 3) ochrona przyrody i rodzimego krajobrazu, 4) upamiętnianie miejsc pamięci narodowej, 5) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z osobami związanymi z bliżynem, a zamieszkałymi poza jego terenem, 6) podejmowanie inicjatyw i współdziałanie w zakresie gospodarczego oraz estetycznego rozwoju bliżyna i okolic a zwłaszcza w kształtowaniu środowiska z uwzględnieniem metod fizjografii planistycznej, 7) inspirowanie życia kulturalnego, 8) rozwój edukacyjny i kulturalny dzieci oraz młodzieży.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Zobowiązania majątkowe i finansowe w imieniu towarzystwa podejmuje łącznie 2 członków zarządu, w tym prezes lub wiceprezes oraz skarbnik lub jego zastępca. 2. Do ważności pism i dokumentów innych nieokreślonych w ustępie 1 wymagany jest co najmniej jeden podpis prezesa, wiceprezesa lub sekretarza.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ REJ. A - 42 SĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH WYDZIAŁ I CYWILNY