Nazwa pełna

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ BLIŻYNA

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000253332

NIP

6631791528

REGON

260067592

Data rejestracji

21 marca 2006 r.

Data ostatniej zmiany

6 grudnia 2016 r.

Adres siedziby

Staszica 16D, 26-120 Bliżyn, Polska

Cel działania

Celem towarzystwa jest: 1) kultywowanie I popularyzowanie historii, tradycji oraz osiągnięć bliżyna, 2) ochrona zabytków kultury umysłowej I materialnej w bliżynie oraz okolicy, 3) ochrona przyrody I rodzimego krajobrazu, 4) upamiętnianie miejsc pamięci narodowej, 5) nawiązywanie I utrzymywanie kontaktów z osobami związanymi z bliżynem, a zamieszkałymi poza jego terenem, 6) podejmowanie inicjatyw I współdziałanie w zakresie gospodarczego oraz estetycznego rozwoju bliżyna I okolic a zwłaszcza w kształtowaniu środowiska z uwzględnieniem metod fizjografii planistycznej, 7) inspirowanie życia kulturalnego, 8) rozwój edukacyjny I kulturalny dzieci oraz młodzieży.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Zobowiązania majątkowe I finansowe w imieniu towarzystwa podejmuje łącznie 2 członków zarządu, w tym prezes lub wiceprezes oraz skarbnik lub jego zastępca. 2. Do ważności pism I dokumentów innych nieokreślonych w ustępie 1 wymagany jest co najmniej jeden podpis prezesa, wiceprezesa lub sekretarza.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ REJ. A - 42 SĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH WYDZIAŁ I CYWILNY