SPÓŁKA AKCYJNA

Numer KRS

0000025237

Numer NIP

5260215088

Numer REGON

1254524

Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców

Sposób reprezentacji

DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, PRZY CZYM PODPIS JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU MOŻE ZOSTAĆ ZASTĄPIONY PODPISEM PROKURENTA LUB PEŁNOMOCNIKA DZIAŁAJĄCEGO W GRANICACH UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA. PROKURENCI W GRANICACH UPRAWNIEŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O PROKURZE, ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU,PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM DZIAŁAJĄCYM W GRANICACH UDZIELONEGO MU PEŁNOMOCNICTWA.

Kapitał zakładowy

169.3 mln

ul. Senatorska 18

00-950 Warszawa

Polska

ZARZĄD
Organ nadzoru
Działalność według PKD
  • 64, 19, Z, POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
  • 64, 91, Z, LEASING FINANSOWY
  • 64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
  • 66, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH
  • 66, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
  • 66, 22, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH
Ten podmiot jest wspólnikiem w: