Nazwa pełna

MBANK SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000025237

NIP

5260215088

REGON

001254524

Data rejestracji

11 lipca 2001 r.

Data ostatniej zmiany

8 sierpnia 2019 r.

Adres siedziby

Senatorska 18, 00-950 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

169.3 mln zł

Kapitał docelowy

60 mln zł

Kapitał wpłacony

169.3 mln zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

7.7 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Przedmiot pozostałej działalności
  • Leasing finansowy

  • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

  • Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych I towarów giełdowych

  • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

  • Działalność agentów I brokerów ubezpieczeniowych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwaj członkowie zarządu działający łącznie, przy czym podpis jednego członka zarządu może zostać zastąpiony podpisem prokurenta lub pełnomocnika działającego w granicach udzielonego pełnomocnictwa. Prokurenci w granicach uprawnień wynikających z przepisów o prokurze, łącznie z członkiem zarządu,prokurentem lub pełnomocnikiem działającym w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa.

Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Prokurenci
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 14036 SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY- REJESTROWY

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

TAK

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001