Nazwa pełna

COMPLEX-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000251265

NIP

8711707838

REGON

120184872

Data rejestracji

10 marca 2006 r.

Adres siedziby

Piłsudskiego 42, 33-230 Szczucin, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

385,8 tys. zł

Status podatnika VAT

Czynny

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki, reprezentowania jej oraz podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest: a) w przypadku zarządu jednoosobowego - prezes zarządu łącznie z prokurentem; B) w przypadku zarządu wieloosobowego - dwóch członków zarządu łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2006