Dane aktualne

Nazwa pełna

POLSKI INSTYTUT OTWARTEGO DIALOGU

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

15 lutego 2006 r.

KRS

0000251022

NIP

8971712428

REGON

020242176

Adres siedziby

Jaśminowa 22, Ligota Piękna, 55-114 Wisznia Mała, Polska

Cel działania

Celem fundacji jest popieranie wszechstronnego rozwoju społecznego, w tym w szczególności upowszechnianie: a) rozwoju społeczeństwa obywatelskiego b) idei społeczeństwa informacyjnego c) kształcenia ustawicznego d) zasad samorządności lokalnej I partnerstwa publiczno - prywatnego e) zasad demokratycznych I gospodarki wolnorynkowej f) ochrony I promocji zdrowia g) procesu integracji europejskiej

Przedmiot działalności
Przedmiot odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Wydawanie książek

 • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

 • Pozostała działalność wydawnicza

 • Pozostałe drukowanie

 • Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna gazet I artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych I humanistycznych

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Praktyka lekarska specjalistyczna

 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Działalność paramedyczna

 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 • Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Działalność obiektów kulturalnych

 • Pozostała działalność rozrywkowa I rekreacyjna

 • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych I rekreacyjnych

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Działalność wspomagająca edukację

 • Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

 • Wydawanie książek

 • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

 • Pozostała działalność wydawnicza

 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Stosunki międzyludzkie (public relations) I komunikacja

 • Pozostała działalność rozrywkowa I rekreacyjna

 • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych I technicznych

 • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych I humanistycznych

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Zarząd kieruje działalnością fundacji I reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji uprawniony jest prezes zarządu fundacji samodzielnie lub dwaj inni członkowie zarządu łącznie.

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres WWW

WWW.OTWARTYDIALOG.PL

Adres e-mail

FUNDACJA@OTWARTYDIALOG.PL

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Ta organizacja ma jeszcze 3 powiązania historyczne.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »