Nazwa pełna

POLSKI INSTYTUT OTWARTEGO DIALOGU

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000251022

NIP

8971712428

REGON

020242176

Adres siedziby

Jaśminowa 22, Ligota Piękna, 55-114 Wisznia Mała, Polska

Przedmiot odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Wydawanie książek

 • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

 • Pozostała działalność wydawnicza

 • Pozostałe drukowanie

 • Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna gazet I artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych I humanistycznych

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Praktyka lekarska specjalistyczna

 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Działalność paramedyczna

 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 • Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Działalność obiektów kulturalnych

 • Pozostała działalność rozrywkowa I rekreacyjna

 • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych I rekreacyjnych

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Działalność wspomagająca edukację

 • Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

 • Wydawanie książek

 • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

 • Pozostała działalność wydawnicza

 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Stosunki międzyludzkie (public relations) I komunikacja

 • Pozostała działalność rozrywkowa I rekreacyjna

 • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych I technicznych

 • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych I humanistycznych

Cel działania

Celem fundacji jest popieranie wszechstronnego rozwoju społecznego, w tym w szczególności upowszechnianie: a) rozwoju społeczeństwa obywatelskiego b) idei społeczeństwa informacyjnego c) kształcenia ustawicznego d) zasad samorządności lokalnej I partnerstwa publiczno - prywatnego e) zasad demokratycznych I gospodarki wolnorynkowej f) ochrony I promocji zdrowia g) procesu integracji europejskiej

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Zarząd kieruje działalnością fundacji I reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji uprawniony jest prezes zarządu fundacji samodzielnie lub dwaj inni członkowie zarządu łącznie.

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Wzmianki o złożonych dokumentach
Umowy i statuty
 • 09. 03. 2017 r. , zmieniono § 1 ust. 1, § 21 statutu.

 • 18. 05. 2013 r. , zmieniono: - par. 3 ust. 1, ust. 3 - par. 6 litery m) oraz p) - par. 7 ust. 2, dodano literę ż) - par. 8 ust. 3, dodano: - par. 11 zmieniono: - rozdział iv - w par. 14 zmieniono numerację na par. 15, dodano ust. 2, ust. 3 - w par. 15 zmieniono numerację na par. 16, zmieniono ust. 2 - w par. 16 zmieniono numerację na par. 17, zmieniono ust. 2 - w par. 17 zmieniono numerację na par. 18 - w par. 18 zmieniono numerację na par. 19 - w par. 19 zmieniono numerację na par. 20, zmieniono ust. 2, ust. 4 - w par. 20 zmieniono numerację na par. 21, zmieniono ust. 1, ust. 3, dodano ust. 6, ust. 7, ust. 8 - w par. 21 zmieniono numerację na par. 22 - w par. 22 zmieniono numerację na par. 23, zmieniono ust. 3

 • 21. 12. 2012 r. - zmieniono §6 I §7 statutu.

 • 01. 12. 2011 r. - zmieniono § 8 ust. 3, uchylono rozdział iv § 11 do § 13, uchylono § 8 ust. 2, uchylono § 9 ust. 3, uchylono § 10 ust. 2, zmieniono § 3 ust. 1.

 • 07. 10. 2005, 31. 01. 2006 - zmieniono § 1 ust. 1, 10. 02. 2006 - zmieniono § 12

Inne dane

Adres WWW

WWW.OTWARTYDIALOG.PL

Adres e-mail

FUNDACJA@OTWARTYDIALOG.PL

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

{{ fieldValue.v }}