Nazwa pełna

"NIE TROSZCZCIE SIĘ"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000249903

NIP

5213386919

REGON

140521816

Data rejestracji

27 stycznia 2006 r.

Adres siedziby

Jana Pawła Woronicza 78 / 195, 02-640 Warszawa, Polska

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

§ 25 i § 26 statutu: oświadczenia woli w imieniu fundacji w sprawach nieprzekraczających zwykłego zarządu składa prezes zarządu fundacji jednoosobowo. Zarząd może upoważnić poszczególnych członków zarządu do jednoosobowej reprezentacji w określonym w regulaminie zakresie. Sprawy przekraczające zwykły zarząd fundacji wymagają podpisu wszystkich członków zarządu.

Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2006