Nazwa pełna

WOLNOŚĆ I DEMOKRACJA

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000249712

NIP

7010004121

REGON

140429708

Data rejestracji

25 stycznia 2006 r.

Data ostatniej zmiany

4 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Al. Aleje Jerozolimskie 30 / 14, 00-024 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo I programów telewizyjnych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

  • Wydawanie książek

  • Reklama

  • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych I humanistycznych

  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

  • Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa dwóch członków zarządu.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

TAK

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013