Nazwa pełna

WOLNOŚĆ I DEMOKRACJA

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000249712

NIP

7010004121

REGON

140429708

Data rejestracji

25 stycznia 2006 r.

Adres siedziby

Al. Aleje Jerozolimskie 30 / 14, 00-024 Warszawa, Polska

Cel działania

§7. Cele fundacji: 1. Wspieranie działań na rzecz budowy oraz umocnienia demokracji w afryce, europie wschodniej oraz azji, 2. Wspieranie działań na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego w afryce, europie wschodniej i azji, 3. Działanie na rzecz praw człowieka i demokracji we wszystkich krajach, w których wartości te byłyby poważnie zagrożone, 4. Działania na rzecz upowszechnienia wiedzy w Polsce na temat łamania praw człowieka i demokracji we wszystkich krajach, w których prawa te są łamane, 5. Niesienie pomocy i wspieranie polonii i polaków poza granicami kraju, 6. Podtrzymywanie polskości poprzez upowszechnianie znajomości języka Polskiego, Polskiej kultury, tradycji narodowych oraz osiągnięć polaków; 7. Poprawa sytuacji społecznej, zawodowej i materialnej Polskiej grupy etnicznej, 8. Tworzenie przyjaznego klimatu dla Polski i pogłębiania więzi pomiędzy środowiskami Polskimi i narodami krajów zamieszkania polaków, 9. Pozyskiwanie środowisk polonijnych i Polskich na zachodzie do współdziałania w pomocy dla polaków na wschodzie, 10. Wspieranie Polskiej kultury oraz ochrona Polskiego dziedzictwa narodowego poza granicami rzeczypospolitej Polskiej, 11. Działania na rzecz wspierania rodziny; 12. Działania w zakresie promocji biegania, zdrowego stylu życia, sportu oraz organizacja masowych imprez sportowych i rekreacyjnych w Polsce, jak również za granicą; 13. Działania w zakresie promocji edukacji ekonomicznej w Polsce i za granicą

Sprawozdanie za rok 2019
Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa dwóch członków zarządu.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013