Nazwa pełna

TOWARZYSTWO IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LEGNICY

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000249271

REGON

020324595

Data rejestracji

18 stycznia 2006 r.

Data ostatniej zmiany

19 września 2006 r.

Adres siedziby

Pomorska 54 / 17, 59-220 Legnica, Polska

Cel działania

1. Integracja I kształtowanie koleżeńskiej więzi, wzajemnej pomocy I międzypokoleniowej solidarności byłych I obecnych wychowanków, pedagogów I pracowników szkoły oraz utrzymywanie ich więzi ze szkołą. 2. Pielęgnowanie tradycji szkoły I wspieranie jej społecznej misji. 3. Rozwijanie aktywności społecznej I kulturalnej wychowanków szkoły w działalności na rzecz szkoły I rozwoju kultury ukraińskiej w polsce. 4. Kształtowanie świadomości narodowej, patriotyzmu oraz innych wartości humanistycznych wśród młodzieży ukraińskiej w polsce. 5. Wspieranie rozwoju szkolnictwa ukraińskiego w polsce I integracji wychowanków tych szkół. 6. Działanie na rzecz wzajemnego szacunku, zrozumienia I przyjaźni między narodami ukraińskim I polskim, krzewienie zasad tolerancji w życiu społecznym.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia I uchwały podpisuje w imieniu towarzystwa łącznie przewodniczący oraz sekretarz, a w sprawach majątkowych I finansowych przewodniczący I skarbnik lub upoważnieni przez nich inni członkowie zarządu.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY