Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 16, obowiązujące od 10 kwietnia 2019 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI SPORTU MŁODZIEŻOWEGO

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000248781

NIP

5252356466

REGON

140432372

Data rejestracji

26 stycznia 2006 r.

Status płatnika VAT

Zwolniony

Adres siedziby

Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Organizowanie i prowadzenie rozgrywek sportowych, turniejów, zawodów

Przedmiot pozostałej działalności
 • Promowanie imprez sportowych, organizacja i zarządzanie imprezami sportowymi

 • Prowadzenie działalności seminaryjnej, szkoleniowej, organizowanie zjazdów, sympozjów, kongresów w zakresie szkolenia sportowego i promocji sportu młodzieżowego

 • Prowadzenie szkoleń sportowych, szkółek sportowych, szkoleń dla trenerów i sportowców

 • Prowadzenie klubów sportowych, drużyn sportowych, sekcji sportowych, szkolenie zawodników

 • Promocja imprez sportowych, w tym sportu młodzieżowego, wspieranie organizacji sportowych i sportowców

 • Organizacja, prowadzenie i promocja imprez rekreacyjnych

 • Prowadzenie obiektów sportowych, zarządzanie obiektami sportowymi

 • Organizacja obozów sportowych, szkolenie sportowe

 • Działalność edukacyjna w zakresie sportu

Przedmiot odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Prowadzenie działalności szkoleniowej, seminaryjnej, organizowanie konferencji, zjazdów, sympozjów i kongresów w zakresie realizacji celów statutowych fundacji.

 • Prowadzenie działalności szkoleniowej, seminaryjnej, organizowanie konferencji, zjazdów, sympozjów i kongresów w zakresie realizacji celów statutowych fundacji.

 • Prowadzenie działalności wydawniczej i poligraficznej.

 • Działalność edukacyjna.

 • Organizowanie, prowadzenie i finansowanie imprez o charakterze masowym.

 • Organizowanie, prowadzenie i finansowanie rozgrywek sportowych, turniejów, zawodów.

 • Organizowanie czasu wolnego o charakterze sportowym dzieciom i młodzieży.

 • Nabywanie, budowę, rozwój, prowadzenie, użytkowanie, reklamę i promocję ośrodków sportowych i rekreacyjno- wypoczynkowych.

 • Organizowanie, prowadzenie i finansowanie obozów i zgrupowań szkoleniowo-sportowych, w tym organizowanie przez inne podmioty.

 • Rozbudowę, budowa i rozwój infrastruktury sportowej.

 • Promocję i reklamę zawodników oraz pomoc w rozwoju ich kariery sportowej, promocję i reklamę sekcji sportowych, drużyn i klubów.

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Prowadzenie działalności szkoleniowej, seminaryjnej, organizowanie konferencji, zjazdów, sympozjów i kongresów w zakresie realizacji celów statutowych fundacji.

 • Prowadzenie działalności szkoleniowej, seminaryjnej, organizowanie konferencji, zjazdów, sympozjów i kongresów w zakresie realizacji celów statutowych fundacji.

 • Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie sportu młodzieżowego, w tym prowadzenie sekcji i drużyn sportowych i szkolenie zawodników.

 • Branie czynnego udziału w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez organizacje i stowarzyszenia sportowe krajowe i zagraniczne.

 • Prowadzenie działalności wydawniczej i poligraficznej.

 • Działalność edukacyjna.

 • Organizowanie, prowadzenie i finansowanie imprez o charakterze masowym.

 • Organizowanie, prowadzenie i finansowanie rozgrywek sportowych, turniejów, zawodów.

 • Organizowanie czasu wolnego o charakterze sportowym dzieciom i młodzieży.

 • Nabywanie, budowę, rozwój, prowadzenie, użytkowanie, reklamę i promocję ośrodków sportowych i rekreacyjno- wypoczynkowych.

 • Zakup sprzętu sportowego i urządzeń służących podnoszeniu kwalifikacji sportowych we współzawodnictwie sportowym.

 • Organizowanie, prowadzenie i finansowanie obozów i zgrupowań szkoleniowo-sportowych, w tym organizowanie przez inne podmioty.

 • Rozbudowę, budowa i rozwój infrastruktury sportowej.

 • Wypłacanie stypendiów zawodnikom biorącym udział we współzawodnictwie sportowym, pomoc rzeczową i finansową zawodnikom wykazującym szczególne uzdolnienia sportowe.

 • Promocję i reklamę zawodników oraz pomoc w rozwoju ich kariery sportowej, promocję i reklamę sekcji sportowych, drużyn i klubów.

 • Wypłacanie stypendiów trenerom szczególnie zasłużnym dla szkolenia młodych zawodników.

 • Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny, etyki i zwyczajów sportowych.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenie woli w imieniu fundcji składają: prezes fundacji samodzielnie, wicceprezes fundacji samodzielnie lub dwaj członkowie zarządu łącznie, w tym prezes lub wiceprezes.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE