Nazwa pełna

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI SPORTU MŁODZIEŻOWEGO

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000248781

NIP

5252356466

REGON

140432372

Data rejestracji

26 stycznia 2006 r.

Adres siedziby

Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Organizowanie I prowadzenie rozgrywek sportowych, turniejów, zawodów

Przedmiot pozostałej działalności
 • Promowanie imprez sportowych, organizacja I zarządzanie imprezami sportowymi

 • Prowadzenie działalności seminaryjnej, szkoleniowej, organizowanie zjazdów, sympozjów, kongresów w zakresie szkolenia sportowego I promocji sportu młodzieżowego

 • Prowadzenie szkoleń sportowych, szkółek sportowych, szkoleń dla trenerów I sportowców

 • Prowadzenie klubów sportowych, drużyn sportowych, sekcji sportowych, szkolenie zawodników

 • Promocja imprez sportowych, w tym sportu młodzieżowego, wspieranie organizacji sportowych I sportowców

 • Organizacja, prowadzenie I promocja imprez rekreacyjnych

 • Prowadzenie obiektów sportowych, zarządzanie obiektami sportowymi

 • Organizacja obozów sportowych, szkolenie sportowe

 • Działalność edukacyjna w zakresie sportu

Przedmiot odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Prowadzenie działalności szkoleniowej, seminaryjnej, organizowanie konferencji, zjazdów, sympozjów I kongresów w zakresie realizacji celów statutowych fundacji.

 • Prowadzenie działalności szkoleniowej, seminaryjnej, organizowanie konferencji, zjazdów, sympozjów I kongresów w zakresie realizacji celów statutowych fundacji.

 • Prowadzenie działalności wydawniczej I poligraficznej.

 • Działalność edukacyjna.

 • Organizowanie, prowadzenie I finansowanie imprez o charakterze masowym.

 • Organizowanie, prowadzenie I finansowanie rozgrywek sportowych, turniejów, zawodów.

 • Organizowanie czasu wolnego o charakterze sportowym dzieciom I młodzieży.

 • Nabywanie, budowę, rozwój, prowadzenie, użytkowanie, reklamę I promocję ośrodków sportowych I rekreacyjno- wypoczynkowych.

 • Organizowanie, prowadzenie I finansowanie obozów I zgrupowań szkoleniowo-sportowych, w tym organizowanie przez inne podmioty.

 • Rozbudowę, budowa I rozwój infrastruktury sportowej.

 • Promocję I reklamę zawodników oraz pomoc w rozwoju ich kariery sportowej, promocję I reklamę sekcji sportowych, drużyn I klubów.

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Prowadzenie działalności szkoleniowej, seminaryjnej, organizowanie konferencji, zjazdów, sympozjów I kongresów w zakresie realizacji celów statutowych fundacji.

 • Prowadzenie działalności szkoleniowej, seminaryjnej, organizowanie konferencji, zjazdów, sympozjów I kongresów w zakresie realizacji celów statutowych fundacji.

 • Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie sportu młodzieżowego, w tym prowadzenie sekcji I drużyn sportowych I szkolenie zawodników.

 • Branie czynnego udziału w zawodach I imprezach sportowych organizowanych przez organizacje I stowarzyszenia sportowe krajowe I zagraniczne.

 • Prowadzenie działalności wydawniczej I poligraficznej.

 • Działalność edukacyjna.

 • Organizowanie, prowadzenie I finansowanie imprez o charakterze masowym.

 • Organizowanie, prowadzenie I finansowanie rozgrywek sportowych, turniejów, zawodów.

 • Organizowanie czasu wolnego o charakterze sportowym dzieciom I młodzieży.

 • Nabywanie, budowę, rozwój, prowadzenie, użytkowanie, reklamę I promocję ośrodków sportowych I rekreacyjno- wypoczynkowych.

 • Zakup sprzętu sportowego I urządzeń służących podnoszeniu kwalifikacji sportowych we współzawodnictwie sportowym.

 • Organizowanie, prowadzenie I finansowanie obozów I zgrupowań szkoleniowo-sportowych, w tym organizowanie przez inne podmioty.

 • Rozbudowę, budowa I rozwój infrastruktury sportowej.

 • Wypłacanie stypendiów zawodnikom biorącym udział we współzawodnictwie sportowym, pomoc rzeczową I finansową zawodnikom wykazującym szczególne uzdolnienia sportowe.

 • Promocję I reklamę zawodników oraz pomoc w rozwoju ich kariery sportowej, promocję I reklamę sekcji sportowych, drużyn I klubów.

 • Wypłacanie stypendiów trenerom szczególnie zasłużnym dla szkolenia młodych zawodników.

 • Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny, etyki I zwyczajów sportowych.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenie woli w imieniu fundcji składają: prezes fundacji samodzielnie, wicceprezes fundacji samodzielnie lub dwaj członkowie zarządu łącznie, w tym prezes lub wiceprezes.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE