Nazwa pełna

SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000024812

NIP

5850001690

REGON

002892238

Data rejestracji

3 lipca 2001 r.

Data ostatniej zmiany

27 sierpnia 2019 r.

Adres siedziby

Hestii 1, 81-731 Sopot, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

196.6 mln zł

Kapitał wpłacony

196.6 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe

Przedmiot pozostałej działalności
  • Reasekuracja

  • Działalność związana z oceną ryzyka I szacowaniem poniesionych strat

  • Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia I fundusze emerytalne

  • Działalność agentów I brokerów ubezpieczeniowych - z wyłączeniem działalności akwizycyjnej na rzecz otwartych funduszy emerytalnych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń I podpisywnia w imieniu spółki konieczne jest współdziałanie dwóch członków zarządu

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Jedyny akcjonariusz
  • Całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 5515 SĄD REJONOWY W GDAŃSKU XII WYDZIAŁ REJESTROWY-GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000