Nazwa pełna

"STOWARZYSZENIE NAUKOWE PERSONALIZM"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000245694

NIP

7122991449

REGON

060092550

Data rejestracji

29 listopada 2005 r.

Adres siedziby

Lipowa 11 / 1, 20-020 Lublin, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Wydawanie książek

Przedmiot pozostałej działalności
  • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

  • Pozostała działalność wydawnicza

  • Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Szkoły wyższe

  • Sprzedaż detaliczna gazet I artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  • Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych I humanistycznych

  • Działalność związana z tłumaczeniami

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych stowarzyszenia zawierania umów I udzielania pełnomocnictw w imieniu stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków zarzadu działających łącznie.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2006