Nazwa pełna

"STOWARZYSZENIE NAUKOWE PERSONALIZM"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000245694

NIP

7122991449

REGON

060092550

Data rejestracji

29 listopada 2005 r.

Data ostatniej zmiany

14 października 2019 r.

Adres siedziby

Lipowa 11 / 1, 20-020 Lublin, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Wydawanie książek

Przedmiot pozostałej działalności
  • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

  • Pozostała działalność wydawnicza

  • Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Szkoły wyższe

  • Sprzedaż detaliczna gazet I artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  • Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych I humanistycznych

  • Działalność związana z tłumaczeniami

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych stowarzyszenia zawierania umów I udzielania pełnomocnictw w imieniu stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków zarzadu działających łącznie.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2006