Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 14, obowiązujące od 22 września 2018 r.

Nazwa pełna

CENTRUM TECHNOLOGII BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ CTBS SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000245553

NIP

5272491115

REGON

140249432

Data rejestracji

22 listopada 2005 r.

Adres siedziby

Krzywickiego 34 / 215, 02-078 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

2 mln zł

Kapitał wpłacony

2 mln zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Informatyka

 • Transmisja danych

 • Radiokomunikacja

 • Działalność telekomunikacyjna pozostała

 • Leasing finansowy

 • Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi

 • Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

 • Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Wynajem nieruchomości na własny rachunek

 • Działalność rachunkowo-księgowa

 • Badanie rynku i opinii publicznej

 • Działalność holdingów

 • Reklama

 • Działalność komercyjna pozostała

 • Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych

 • Działalność wydawnicza pozostała

 • Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami

 • Handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli; Naprawa artykułów użytku osobistego i domowego

 • Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważnieni są: - prezes zarządu działający samodzielnie, - dwaj członkowie zarządu działający bądź, - jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

 • PREZES ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE