Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 29 marca 2012 r.

Nazwa pełna

ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POCZTY POLSKIEJ S.A. "OKO"

KRS

0000245405

Adres siedziby

Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa, Polska

Forma prawna

ZWIĄZEK ZAWODOWY

Data rejestracji

22 listopada 2005 r.

Zarząd Związku Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli upoważnieni są przewodniczący zarządu i jego zastępca. - do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane jest łączne działanie dwóch członków zarządu, w tym przewodniczącego zarządu.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Cel działania

Celem działania niniejszego związku zawodowego jest obrona interesów pracowników poczty Polskiej w zakresie warunków pracy i płac oraz warunków socjalno-bytowych oraz kulturalnych pracowników, a także ich rodzin, na zasadach i w zakresie określonym w ustawie z dnia 23 maja 1991r. O związkach zawodowych i statucie związku zawodowego pracowników kontroli wewnętrznej poczty Polskiej "Oko".

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne