Poprzednio

ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ POCZTY POLSKIEJ "OKO"

Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 29 marca 2012 r.

Nazwa pełna

ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POCZTY POLSKIEJ S.A. "OKO"

KRS

0000245405

Adres siedziby

Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa, Polska

Forma prawna

ZWIĄZEK ZAWODOWY

Data rejestracji

22 listopada 2005 r.

Zarząd Związku Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli upoważnieni są przewodniczący zarządu i jego zastępca. - do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane jest łączne działanie dwóch członków zarządu, w tym przewodniczącego zarządu.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Cel działania

Celem działania niniejszego związku zawodowego jest obrona interesów pracowników poczty Polskiej w zakresie warunków pracy i płac oraz warunków socjalno-bytowych oraz kulturalnych pracowników, a także ich rodzin, na zasadach i w zakresie określonym w ustawie z dnia 23 maja 1991r. O związkach zawodowych i statucie związku zawodowego pracowników kontroli wewnętrznej poczty Polskiej "Oko".

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne