Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE CZERWONEJ RÓŻY

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000244920

NIP

5832733595

REGON

191255542

Data rejestracji

1 grudnia 2005 r.

Adres siedziby

Romualda Traugutta 111, 80-221 Gdańsk, Polska

Cel działania

Promowanie i propagowanie wartości, postaw i działań sprzyjających rozwojowi nauki, kultury, turystyki, sportu, gospodarki i pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w tym na rzecz członków stowarzyszenia.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważnionych dwóch członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 1263 SĄD OKRĘGOWY W GDAŃSKU WYDZIAŁ I CYWILNY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2006