Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 33, obowiązujące od 24 listopada 2020 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA SOLIDARNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000024453

NIP

5262264292

REGON

012345095

Data rejestracji

12 lipca 2001 r.

Adres siedziby

Wołodyjowskiego 69A, 02-724 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem fundacji jest prowadzenie działań w zakresie współpracy rozwojowej na rzecz innych państw, w tym wspieranie przemian demokratycznych, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, zasad dobrego rządzenia, przestrzegania praw człowieka, rozwoju demokracji lokalnej, przekazywanie doświadczeń transformacji gospodarczej i ustrojowej, w szczególności w ramach zadań zlecanych i finansowanych przez ministra właściwego do spraw zagranicznych

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia w imieniu fundacji składa prezes zarządu

Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 57 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 5027 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001