Nazwa pełna

STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW GMINY WISZNIA MAŁA "INTEGRACJA"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000244173

NIP

9151702785

REGON

020177510

Adres siedziby

Parkowa 27, Psary, 51-180 Wrocław, Polska

Przedmiot odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej gdzie indziej nie sklasyfikowane

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Usługi pomocnicze, rachunkowo-księgowe, badanie rynku I opinii publicznej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Usługi rekrutacji I udostępniania pracowników

 • Usługi na rzecz całego społeczeństwa

 • Usługi przedszkoli I całego społeczeństwa

 • Usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzikiego pozostałe

 • Usługi pomocy społecznej

 • Usługi rozrywkowe pozostałe

 • Usługi świadczone przez agencje informacyjne

 • Usługi świadczone przez biblioteki, archiwa, muzea, inne usługi związane z kulturą

 • Usługi związane ze sportem

 • Usługi rekreacyjne pozostałe

Cel działania

1. Inspirowanie, wspieranie I rozwijanie działań mieszkańców gminy wisznia mała na rzecz jej rozwoju, wzajemnych kontaktów oraz ochrony środowiska naturalnego. 2. Podejmowanie oraz wspieranie działalności w dziedzinie nauki, kultury, oświaty, kultury fizycznej I sportu oraz opieki zdrowotnej I charytatywnej. 3. Budowa środowiska obywatelskiego poprzez upowszechnianie wiedzy społecznej oraz rzetelne I wszechstronne informowanie mieszkańców o działaniach I funkcjonowaniu organów gminy za pomocą dostępnych, zgodnie ze statutem stowarzyszenia przewidzianych środków, a także propagowanie zasad etyki zawodowej pracowników samorządowych. 4. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej a w szczególności korupcji, przemocy, nepotyzmowi I niszczeniu środowiska naturalnego. 5. Działanie samopomocowe skupiające się na zapewnieniu pomocy formalnoprawnej I merytorycznej członkom stowarzyszenia oraz mieszkańcom gminy wisznia mała we wszystkich sprawach środowiskowych. 6. Wykorzystywanie w działalności stowarzyszenia praktyki zawodowej członków organizacji oraz mieszkańców gminy I ich doświadczeń w obywatelskiej działalności społecznej. 7. Współdziałanie z innymi stowarzyszeniami, władzami wojewódzkimi I samorządowymi oraz innymi instytucjami przy budowie modelu wzorcowego I przyjaznego wizerunku gminy. 8. Współdziałanie z lokalnymi (wiejskimi) organizacjami I kołami społecznymi stawiającymi sobie podobne cele. 9. Przyczynanie się do głębokiego zrozumienia procesu integracji europejskiej I korzyści z niej płynących, tj. Działalności w zakresie realizacji w drodze wielorakich inicjatyw obywatelskich, idei "Wspólnego europejskiego domu bez granic" - obejmująca: kontakty osobowe, programy turystyczno-krajoznawcze, programy kulturalno- edukacyjne I inne przedsięwzięcia. 10. Upowszechnianie zasad sprawiedliwości I równości społecznej oraz umacniania postaw obywatelskich gminnej wspólnoty. 11. Przedstawienie kandydatur do władz samorządowych na terenie swojego działania.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw I obowiązków majątkowych wymagane są podpisy prezesa I jednego z wiceprezesów zarządu lub prezesa I skarbnika stowarzyszenia. Dla ważności pism I dokumentów wymagane są podpisy prezesa I jednego z wiceprezesów zarządu lub prezesa I sekretarza zarządu.

Organ sprawujący nadzór
Wzmianki o złożonych dokumentach
Umowy i statuty
 • 19. 12. 2014 r. , - w rozdziale ii cele I sposoby działania - usunięto §2a oraz §3

 • 01. 12. 2010 r. , zmieniono: nagłówek statutu; § 1, § 4, § 6 statutu

 • 28. 02. 2006 rozdział ii dopisanie par. 4

 • 21 kwietnia 2005r. , 04. 10. 2005r. , zmiana: w rozdziale drugim dopisano §2a, w rozdziale trzecim zmiana §8, w rozdziale czwartym zmiana §2, §3, §4, §6, §7, §9.

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

{{ fieldValue.v }}