Nazwa pełna

STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW GMINY WISZNIA MAŁA "INTEGRACJA"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000244173

NIP

9151702785

REGON

020177510

Data rejestracji

28 października 2005 r.

Data ostatniej zmiany

15 października 2015 r.

Adres siedziby

Parkowa 27, Psary, 51-180 Wrocław, Polska

Cel działania

1. Inspirowanie, wspieranie I rozwijanie działań mieszkańców gminy wisznia mała na rzecz jej rozwoju, wzajemnych kontaktów oraz ochrony środowiska naturalnego. 2. Podejmowanie oraz wspieranie działalności w dziedzinie nauki, kultury, oświaty, kultury fizycznej I sportu oraz opieki zdrowotnej I charytatywnej. 3. Budowa środowiska obywatelskiego poprzez upowszechnianie wiedzy społecznej oraz rzetelne I wszechstronne informowanie mieszkańców o działaniach I funkcjonowaniu organów gminy za pomocą dostępnych, zgodnie ze statutem stowarzyszenia przewidzianych środków, a także propagowanie zasad etyki zawodowej pracowników samorządowych. 4. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej a w szczególności korupcji, przemocy, nepotyzmowi I niszczeniu środowiska naturalnego. 5. Działanie samopomocowe skupiające się na zapewnieniu pomocy formalnoprawnej I merytorycznej członkom stowarzyszenia oraz mieszkańcom gminy wisznia mała we wszystkich sprawach środowiskowych. 6. Wykorzystywanie w działalności stowarzyszenia praktyki zawodowej członków organizacji oraz mieszkańców gminy I ich doświadczeń w obywatelskiej działalności społecznej. 7. Współdziałanie z innymi stowarzyszeniami, władzami wojewódzkimi I samorządowymi oraz innymi instytucjami przy budowie modelu wzorcowego I przyjaznego wizerunku gminy. 8. Współdziałanie z lokalnymi (wiejskimi) organizacjami I kołami społecznymi stawiającymi sobie podobne cele. 9. Przyczynanie się do głębokiego zrozumienia procesu integracji europejskiej I korzyści z niej płynących, tj. Działalności w zakresie realizacji w drodze wielorakich inicjatyw obywatelskich, idei "Wspólnego europejskiego domu bez granic" - obejmująca: kontakty osobowe, programy turystyczno-krajoznawcze, programy kulturalno- edukacyjne I inne przedsięwzięcia. 10. Upowszechnianie zasad sprawiedliwości I równości społecznej oraz umacniania postaw obywatelskich gminnej wspólnoty. 11. Przedstawienie kandydatur do władz samorządowych na terenie swojego działania.

Przedmiot działalności
Przedmiot odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej gdzie indziej nie sklasyfikowane

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Usługi pomocnicze, rachunkowo-księgowe, badanie rynku I opinii publicznej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Usługi rekrutacji I udostępniania pracowników

 • Usługi na rzecz całego społeczeństwa

 • Usługi przedszkoli I całego społeczeństwa

 • Usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzikiego pozostałe

 • Usługi pomocy społecznej

 • Usługi rozrywkowe pozostałe

 • Usługi świadczone przez agencje informacyjne

 • Usługi świadczone przez biblioteki, archiwa, muzea, inne usługi związane z kulturą

 • Usługi związane ze sportem

 • Usługi rekreacyjne pozostałe

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw I obowiązków majątkowych wymagane są podpisy prezesa I jednego z wiceprezesów zarządu lub prezesa I skarbnika stowarzyszenia. Dla ważności pism I dokumentów wymagane są podpisy prezesa I jednego z wiceprezesów zarządu lub prezesa I sekretarza zarządu.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY