Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 12, obowiązujące od 20 listopada 2019 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW GMINY WISZNIA MAŁA "INTEGRACJA"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000244173

NIP

9151702785

REGON

020177510

Data rejestracji

28 października 2005 r.

Adres siedziby

Parkowa 27, Psary, 51-180 Wrocław, Polska

Cel działania

1. Inspirowanie, wspieranie i rozwijanie działań mieszkańców gminy wisznia mała na rzecz jej rozwoju, wzajemnych kontaktów oraz ochrony środowiska naturalnego. 2. Podejmowanie oraz wspieranie działalności w dziedzinie nauki, kultury, oświaty, kultury fizycznej i sportu oraz opieki zdrowotnej i charytatywnej. 3. Budowa środowiska obywatelskiego poprzez upowszechnianie wiedzy społecznej oraz rzetelne i wszechstronne informowanie mieszkańców o działaniach i funkcjonowaniu organów gminy za pomocą dostępnych, zgodnie ze statutem stowarzyszenia przewidzianych środków, a także propagowanie zasad etyki zawodowej pracowników samorządowych. 4. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej a w szczególności korupcji, przemocy, nepotyzmowi i niszczeniu środowiska naturalnego. 5. Działanie samopomocowe skupiające się na zapewnieniu pomocy formalnoprawnej i merytorycznej członkom stowarzyszenia oraz mieszkańcom gminy wisznia mała we wszystkich sprawach środowiskowych. 6. Wykorzystywanie w działalności stowarzyszenia praktyki zawodowej członków organizacji oraz mieszkańców gminy i ich doświadczeń w obywatelskiej działalności społecznej. 7. Współdziałanie z innymi stowarzyszeniami, władzami wojewódzkimi i samorządowymi oraz innymi instytucjami przy budowie modelu wzorcowego i przyjaznego wizerunku gminy. 8. Współdziałanie z lokalnymi (wiejskimi) organizacjami i kołami społecznymi stawiającymi sobie podobne cele. 9. Przyczynanie się do głębokiego zrozumienia procesu integracji europejskiej i korzyści z niej płynących, tj. Działalności w zakresie realizacji w drodze wielorakich inicjatyw obywatelskich, idei "Wspólnego europejskiego domu bez granic" - obejmująca: kontakty osobowe, programy turystyczno-krajoznawcze, programy kulturalno- edukacyjne i inne przedsięwzięcia. 10. Upowszechnianie zasad sprawiedliwości i równości społecznej oraz umacniania postaw obywatelskich gminnej wspólnoty. 11. Przedstawienie kandydatur do władz samorządowych na terenie swojego działania.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy prezesa i jednego z wiceprezesów zarządu lub prezesa i skarbnika stowarzyszenia. Dla ważności pism i dokumentów wymagane są podpisy prezesa i jednego z wiceprezesów zarządu lub prezesa i sekretarza zarządu.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY