Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 7, obowiązujące od 27 września 2017 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "BEZPIECZNE ŻYCIE" W JAROSŁAWIU

KRS

0000243742

NIP

7922113271

REGON

180075461

Adres siedziby

Kasztelańska 6, 37-500 Jarosław, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

20 października 2005 r.

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych stowarzyszenia, zawieranie umów zaciąganie zobowiązań, udzielanie pełnomocnictw w imieniu stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członkow zarządu działających łącznie, w tym prezes i w-ce prezes.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Cel działania

A) całokształt pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych ewentualnie ich rodzinom, b) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami gospodarczymi oraz innymi organizacjami i organami w zakresie prawidłowego wychowywania młodzieży, w zakresie spełnienia wymogów określonych w ustawie "Prawo ruchu drogowego" w celu uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami niemechanicznymi i mechanicznymi. C) organizowanie kursów bezpiecznej jazdy. D) upowszechnianie i promocja zasad "Zdrowego stylu życia". E) prowadzenie w zakresie ochrony środowiska, oświaty i kultury. F) wspieranie członków, organizowanie imprez sportowych, charytatywnych oraz promocji reklamy i marketingu. G) popularyzacja stowarzyszenia. H) nawiązywanie, rozwijanie współpracy międzynarodowej w zakresie wymiany doświadczeń. I) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. J) przeciwdziałanie patologiom społecznym. K) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami. L) promocja organizacji wolontariatu. M) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór