Nazwa pełna

BRITISH-AMERICAN TOBACCO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000024358

NIP

8460002329

REGON

790137307

Data rejestracji

2 lipca 2001 r.

Data ostatniej zmiany

2 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Tytoniowa 16, 16-300 Augustów, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

67.3 mln zł

Kapitał wpłacony

67.3 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Produkcja wyrobów tytoniowych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Sprzedaż hurtowa I detaliczna wyrobów tytoniowych

 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu I produkcji napojów

 • Naprawa I konserwacja maszyn

 • Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu I wyposażenia

 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych I niemieszkalnych

 • Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej I wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Pozostałe badania I analizy techniczne

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego - dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Prokurenci
 • PROKURA ŁĄCZNA PROKURENT ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB PROKURENT ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • PROKURA ŁĄCZNA PROKURENT ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB PROKURENT ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • PROKURA ŁĄCZNA PROKURENT ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB PROKURENT ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • PROKURA ŁĄCZNA PROKURENT ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB PROKURENT ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • PROKURA ŁĄCZNA PROKURENT ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB PROKURENT ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 700 SĄD REJONOWY W SUWAŁKACH V WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017