Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 1, obowiązujące od 25 października 2005 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE KULTURALNE "RUŚ"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000243341

REGON

200040230

Data rejestracji

25 października 2005 r.

Adres siedziby

Sikorskiego 14 / 4, 15-667 Białystok, Polska

Cel działania

1. Popularyzacja i krzewienie kultury ruskiej i słowiańskiej w oparciu o wspólne korzenie zamieszkałych w rp mniejszości narodowych białorusinów, łemków, rosjan i ukraińców, 2. Propagowanie przyjaźni między narodami a szczególnie słowiańskimi i wyznawcami prawosławia, 3. Pielęgnowanie i propagowanie religii prawosławnej, 4. Integracja środowisk ruskich (słowian wschodnich) na bazie prawosławia i wspólnej historii, 5. Promowanie i realizowanie inicjatyw gospodarczych związanych z działalnością stowarzyszenia, 6. Działalność charytatywno - opiekuńcza i humanitarna, 7. Działalność szkoleniowo - oświatowa i wychowawcza, 8. Działalność turystyczno - wypoczynkowa.

Zarząd Główny Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Korespondencję zwykłą podpisują: przewodniczący, zastępca przewodniczącego lub sekretarz zarządu głównego. Pisma dotyczące zaciągania zobowiązań majątkowych podpisują 2 osoby spośród przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego skarbnika lub innych osób upoważnionych przez zarząd główny.

Główna Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 205 SĄD OKRĘGOWY W BIAŁYMSTOKU I WYDZIAŁ CYWILNY