Nazwa pełna

FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU LOKALNEGO "INICJATYWA"

KRS

0000242886

NIP

6462700752

REGON

240200428

Adres siedziby

Krakowska 18A, 34-730 Mszana Dolna, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

18 października 2005 r.

Wielkość organizacji

NGO

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu zarządu składa jednoosobowo prezes, a w przypadku powołania zarządu wieloosobowego prezes lub wiceprezes

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Cel działania

1. Fundacja została powołana w celu prowadzenia działalności społecznie użytecznej mającej na celu wspieranie szeroko pojętego rozwoju lokalnego uwzględniającego zróżnicowanie regionalne oraz potrzeby społeczności lokalnych. 2. Cele fundacji obejmują realizację zadań w zakresie: a/działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, b/wsperania rozwoju gospodarczego,w tym rozwoju przedsiebiorczości, c/promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, d/promocji postaw obywatelskich, e/ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, f/kultury,sztuki,ochrony dóbr kultury i tradycji, g/ochrony i promocji zdrowia, h/działania na rzecz osób niepełnosprawnych, i/ratownictwa i ochrony ludności, j/pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, k/upowszechniania kultury fizycznej i sportu, l/nauki,edukacji,oświaty i wychowania, ł/krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, m/porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, n/działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, o/promocji i organizacji wolontariatu.

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Walne Zgromadzenie Fundatorów Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Otrzymana pomoc publiczna

2018 r.

9 tys. zł

Inne dane

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013