Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 10 września 2008 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "ZDROWA RZECZPOSPOLITA POLSKA"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000241937

NIP

5080036585

REGON

100180826

Data rejestracji

23 września 2005 r.

Adres siedziby

Wojska Polskiego 15, 98-355 Działoszyn, Polska

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest: 1. Rozwój ekonomiczny ziemi nadwarciańskiej ze szczególnym uwzględnieniem poprawy warunków życia mieszkańców. 2. Wspieranie różnych form samorządności gospodarczej i środowiskowej. 3. Wspieranie inicjatyw w zakresie ochrony zdrowia i środowiska naturalnego. 4. Racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie jego przyrodniczymi zasobami. 5. Zapobieganie szkodliwym wpływom na środowisko, powodującym jego zanieczyszczenie, zmianę cech fizycznych lub charakteru elementów przyrodniczych. 6. Współdziałanie z ruchami ekologicznymi w kraju i za granicą. 7. Podejmowanie działań mających na celu ograniczenie w instalowaniu i eksploatacji urządzeń już istniejących niebezpiecznych dla środowiska. 8. Pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. 9. Prowadzenie działalności charytatywnej. 10. Promocja w zakresie wolontariatu. 11. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych. 12. Pomoc emerytom, rencistom i inwalidom w zakresie warunków życia i ochrony zdrowia. 13. Wspieranie działalności wypoczynkowej, krajoznawczej i turystyki. 14. Pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości, narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Do ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych i finansowych stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób: prezesa lub jednego z v-ce prezesów zarządu i skarbnika. 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa lub wyznaczonego przez niego v-ce prezesa.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY