Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 2, obowiązujące od 27 marca 2006 r.

Nazwa pełna

SANOCKA FUNDACJA STYPENDIALNA

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000240968

REGON

180074303

Data rejestracji

8 września 2005 r.

Adres siedziby

Mickiewicza 17, 38-500 Sanok, Polska

Cel działania

1. Udzielanie pomocy finansowej osobom uczącym się i studiującym z sanoka i okolic, które są w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej. 2. Pomoc finansowa dla absolwentów sanockich szkół średnich rozpoczynających wszelkie formy kształcenia powyżej poziomu średniego pochodzących z sanoka. 3. Wspieranie finansowe szczególnie uzdolnionych uczniów wszelkich typów z miasta sanoka i okolicy, będących w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej. 4. Realizacja pozostałych celów określonych w akcie fundacyjnym. 5. Działalność określona w pkt. 1-4 jest wyłącznie statutową działalnością fundacji i dotyczy realizacji zadań na rzecz podmiotów określonych w tych punktach.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji upoważnieni są dwaj członkowie zarządu (w tym prezes zarządu) działający łącznie.

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY