Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 2, obowiązujące od 17 listopada 2005 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE SŁOWIAŃSKIEJ MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - PRAWOSŁAWNI

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000239792

REGON

050551422

Data rejestracji

30 sierpnia 2005 r.

Adres siedziby

Lipowa 15B / 2A, 15-424 Białystok, Polska

Cel działania

1. Utrwalanie i rozwijanie tożsamości narodowej zamieszkującej w Polsce białoruskiej mniejszości narodowej oraz pomoc w zachowaniu swej tożsamości innym słowiańskim mniejszościom narodowym, w szczególności łemkom, ukraińcom, rosjanom, 2. Podejmowanie inicjatyw i działań służących integracji środowisk słowiańskich mniejszości narodowych, m. In. Rozwiązywanie ważnych dla tych środowisk problemów, w szczególności społeczno-ekonomicznego rozwoju obszarów w przeszłości i obecnie zamieszkałych przez te mniejszości, 3. Pogłębianie wspólnoty i ochrona chlubnego dziedzictwa obywateli rzeczypospolitej Polskiej, w przeszłości zwanych ludnością ruską starożytnej wiary greckiej, obecnie zaś identyfikujących się m. In. Z narodowością białoruską, łemkowską, rosyjską, ukraińską, 4. Rozwijanie i popieranie działalności społeczno-kulturalnej i oświatowo-wychowawczej mającej na celu pielęgnację tożsamości narodowej białoruskiej mniejszości narodowej w rzeczypospolitej Polskiej oraz pomoc w zachowaniu swej tożsamości mniejszościom narodowym wymienionym w pkt 1, 5. Aktywizacja środowisk mniejszości narodowych w życiu społecznym i politycznym naszego kraju, 6. Wprowadzanie w życie codzienne idei tolerancji i wzajemnego szacunku w relacjach między zamieszkującymi Polskę narodowościami, 7. Szerzenie idei pokoju oraz pokojowego współżycia narodów, 8. Sprawowanie pieczy nad zabytkami kultury białoruskiej mniejszości narodowej oraz innych słowiańskich mniejszości narodowych i ich ochrona, 9. Organizowanie pomocy środowiskom mniejszości narodowych.

Zarząd Główny Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Korespondencję zwykłą mogą podpisywać przewodniczący, zastępca przewodniczącego lub sekretarz zarządu głównego. Do ważności pism dotyczących zaciągania zobowiązań finansowych lub majątkowych wymagane są podpisy dwóch osób: skarbnika i przewodniczącego względnie jego zastępcy.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 701 SĄD OKRĘGOWY W BIAŁYMSTOKU I WYDZIAŁ CYWILNY