Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 24, obowiązujące od 2 lipca 2019 r.

Nazwa pełna

KRAK - KOLOR DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000236980

NIP

6831946415

REGON

120067416

Data rejestracji

29 czerwca 2005 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Grażyny 18 / U3, 31-217 Kraków, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

4 mln zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Świadczenie usług w zakresie wykonywania wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

 • Świadczenie usług w zakresie wykonywania robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych

 • Świadczenie usług w zakresie budowy obiektów inżynierii wodnej

 • Świadczenie usług w zakresie wykonywania robót budowlanych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych

 • Świadczenie usług w zakresie wykonywania prac badawczo- rozwojowych w dziedzinie nauk o ziemi

 • Świadczenie usług w zakresie wykonywania prac badawczo- rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych

 • Świadczenie usług w zakresie doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

 • Świadczenie usług w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego i technologicznego

 • Świadczenie usług w zakresie wykonywania prac geologicznych i poszukiwawczo-rozpoznawczych

 • Świadczenie usług w zakresie badań i analiz technicznych

 • Świadczenie usług w zakresie działalności komercyjnej pozostałej, gdzie indziej nie sklasyfikowanej

 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

 • Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

 • Przygotowanie terenu pod budowę

 • Wykonywanie instalacji elektrycznych

 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

 • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

 • Tynkowanie

 • Zakładanie stolarki budowlanej

 • Posadzkarstwo; Tapetowanie i oblicowywanie ścian

 • Malowanie i szklenie

 • Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

 • Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych

 • Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

 • Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

 • Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

 • Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych

 • Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych

 • Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych

 • Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych

 • Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich

 • Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw

 • Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki

 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

 • Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

 • Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

 • Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

 • Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących

 • Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków

 • Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego

 • Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

 • Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

 • Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

 • Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

 • Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Transport drogowy towarów

 • Działalność usługowa związana z przeprowadzkami

 • Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

 • Przygotowywanie i podawanie napojów

 • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

 • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

 • Działalność w zakresie architektury

 • Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

 • Działalność agencji reklamowych

 • Badanie rynku i opinii publicznej

 • Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

 • Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

 • Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

 • Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

 • Pozostałe sprzątanie

 • Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

 • Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

 • Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku, gdy zarząd jest jednoosobowy do reprezentowania spółki uprawniony jest prezes zarządu samodzielnie. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest współdzialanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
 • Od 19 stycznia 2011 r.

  200 (dwieście) udziałów o łącznej wartości 20.000,- (dwadzieścia tysięcy) złotych

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 19 stycznia 2011 r.

  120 (sto dwiadzieścia) udziałów o łącznej wartości 12.000,- (dwanaście tysięcy) złotych

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 19 stycznia 2011 r.

  180 (sto osiemdziesiąt) udziałów o łącznej wartości 18.000,- (osiemnaście tysięcy) złotych

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 39.000 (trzydzieści dziewięć tysięcy) udziałów o łącznej wartości 3.900.000,- (trzy miliony dziewięćset tysięcy) złotych

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2005