Poprzednio

POLSKA IZBA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

Nazwa pełna

"STOWARZYSZENIE REZYDUA"

KRS

0000236896

NIP

8951840790

REGON

020109000

Adres siedziby

Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

27 czerwca 2005 r.

Zarząd Stowarzyszenia Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do ważności oświadczeń woli składanych w imieniu stowarzyszenia rezydua wymagane jest współdziałanie minimum dwóch członków zarządu

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Cel działania

"Celami jci poland lom wrocław jest rozwijanie kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami oraz wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości poprzez: a. Wspieranie rozwoju wspólnoty międzynarodowej poprzez umożliwienie młodym ludziom kształtowania umiejętności przywódczych, przedsiębiorczości, poczucia odpowiedzialności za siebie i innych oraz promowania wartości kulturowych poza miejscem ich zamieszkania; B. Budowanie-poza granicami-korzystnego wizerunku Polski porzez organizowanie i uczestniczenie w projektach gospodarczych, kulturalnych, naukowych oraz sportowych realizowanych zgodnie z zasadami wyrażonymi w deklaracji jci; C. Organizowanie i uczestniczenie w projektach, w szczególności szkoleniowych i edukacyjnych, wspomagających rozwój przedsiębiorczości wśród młodych ludzi; D. Wspieranie działalności gospodarczej członków stowarzyszenia poprzez organizowanie i uczestniczenie w projektach szkoleniowych i edukacyjnych, o ile jest to zgodne z zasadami wyrażonymi w deklaracji jci; E. Promowanie zasad jci w szczególności poprzez powiększanie grona członków stowarzyszenia."

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

11,7 tys. zł

2017 r.

2,3 tys. zł

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

4

5,4 mln zł

4,6 mln zł

2007 - 2013

3

2,9 mln zł

2,5 mln zł

Łącznie

7

8,3 mln zł

7,1 mln zł