Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA KULTUROWA WINNICE LUBUSKIE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000236374

NIP

9730826361

REGON

080025880

Data rejestracji

17 czerwca 2005 r.

Adres siedziby

Fabryczna 13B, 65-410 Zielona Góra, Polska

Cel działania

1. Prowadzenie działalności winiarskiej,2. Propagowanie edukacji i kultury o tematyce winiarskiej,3. Promocja winnic i winiarstwa,4. Winiarstwo jako perspektywa rozwoju obszarów wiejskich,5. Konsolidowanie obszarów wiejskich i miejskich w oparciu o tradycje regionu, 6. Budowanie więzi na bazie tradycji winiarskich,7. Rozwój i rozbudowa winnic,8. Współpraca z ośrodkami i stowarzyszeniami o podobnej działalności,9. Współpraca z oświatą, szkolnictwem wyższym i zawodowym,10. Współpraca z ośrodkami winarskimi w kraju i za granicą, 11. Kultywowanie tradycji,12. Pozyskiwanie środków skierowane na odnowę tradycji, działań i aktywizacji społecznych,13. Prowadzenie działalności gospodarczej,14. Organizowanie szkoleń,konferencji,spotkań tematycznych na podstawach statutowych stowarzyszenia,15. Prowadzenie działalności szkoleniowej,edukacji osób dorosłych oraz młodzieży, osób pracujących i bezrobotnych w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym, rolników i domowników, podwyższenie kwalifikacji zawodowych i dostosowanie wykształcenia do potrzeb i możliwości rynku pracy na terenach miast i wsi,16. Edukację językową i w zakresie technik informacyjnych i komunikacyjnych,17. Rozpoznawanie potrzeb regionalnego rynku pracy,18. Promocję przedsiębiorczości,19. Krzewienie kultury fizycznej i sportu dla wszyskich grup wiekowych,20. Rozwój transgranicznej świadomości kulturowej,artystycznej i społecznej,21. Przełamywanie stereotypów i uprzedzeń kulturowych,22. Budowanie nowej, otwartej tożsamości kulturowej,23. Prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności, 24. Budowanie więzi międzykulturowych i regionalnych przy pomocy wspólnych działań artystycznych i projektów społecznych,25. Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju artystycznego młodzieży,studentów,absolwentów szkół wyższych,26. Wspieranie ośrodków szkolno-wychowawczych, szpitali dla dzieci oraz prowadzenie edukacji i terapii młodzieży, 27. Promowanie działalności artystycznej,sztuki i kultury /ciąg dalszy w statucie stowarzyszenia/.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Dla ważności oświadczeń woli,pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy dwóch osób:prezesa i skarbnika stowarzyszenia. 2. Dla ważności innych dokumentów wymagane są dwa podpisy członków zarządu stowarzyszenia.

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY