Dane aktualne

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA KULTUROWA WINNICE LUBUSKIE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

17 czerwca 2005 r.

KRS

0000236374

NIP

9730826361

REGON

080025880

Adres siedziby

Fabryczna 13B, 65-410 Zielona Góra, Polska

Cel działania

1. Prowadzenie działalności winiarskiej,2. Propagowanie edukacji I kultury o tematyce winiarskiej,3. Promocja winnic I winiarstwa,4. Winiarstwo jako perspektywa rozwoju obszarów wiejskich,5. Konsolidowanie obszarów wiejskich I miejskich w oparciu o tradycje regionu, 6. Budowanie więzi na bazie tradycji winiarskich,7. Rozwój I rozbudowa winnic,8. Współpraca z ośrodkami I stowarzyszeniami o podobnej działalności,9. Współpraca z oświatą, szkolnictwem wyższym I zawodowym,10. Współpraca z ośrodkami winarskimi w kraju I za granicą, 11. Kultywowanie tradycji,12. Pozyskiwanie środków skierowane na odnowę tradycji, działań I aktywizacji społecznych,13. Prowadzenie działalności gospodarczej,14. Organizowanie szkoleń,konferencji,spotkań tematycznych na podstawach statutowych stowarzyszenia,15. Prowadzenie działalności szkoleniowej,edukacji osób dorosłych oraz młodzieży, osób pracujących I bezrobotnych w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym, rolników I domowników, podwyższenie kwalifikacji zawodowych I dostosowanie wykształcenia do potrzeb I możliwości rynku pracy na terenach miast I wsi,16. Edukację językową I w zakresie technik informacyjnych I komunikacyjnych,17. Rozpoznawanie potrzeb regionalnego rynku pracy,18. Promocję przedsiębiorczości,19. Krzewienie kultury fizycznej I sportu dla wszyskich grup wiekowych,20. Rozwój transgranicznej świadomości kulturowej,artystycznej I społecznej,21. Przełamywanie stereotypów I uprzedzeń kulturowych,22. Budowanie nowej, otwartej tożsamości kulturowej,23. Prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności, 24. Budowanie więzi międzykulturowych I regionalnych przy pomocy wspólnych działań artystycznych I projektów społecznych,25. Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju artystycznego młodzieży,studentów,absolwentów szkół wyższych,26. Wspieranie ośrodków szkolno-wychowawczych, szpitali dla dzieci oraz prowadzenie edukacji I terapii młodzieży, 27. Promowanie działalności artystycznej,sztuki I kultury /ciąg dalszy w statucie stowarzyszenia/.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Dla ważności oświadczeń woli,pism I dokumentów w przedmiocie praw I obowiązków majątkowych wymagane są podpisy dwóch osób:prezesa I skarbnika stowarzyszenia. 2. Dla ważności innych dokumentów wymagane są dwa podpisy członków zarządu stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Ta organizacja ma jeszcze 18 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »