Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA KULTUROWA WINNICE LUBUSKIE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000236374

NIP

9730826361

REGON

080025880

Data rejestracji

17 czerwca 2005 r.

Data ostatniej zmiany

9 marca 2016 r.

Adres siedziby

Fabryczna 13B, 65-410 Zielona Góra, Polska

Cel działania

1. Prowadzenie działalności winiarskiej,2. Propagowanie edukacji I kultury o tematyce winiarskiej,3. Promocja winnic I winiarstwa,4. Winiarstwo jako perspektywa rozwoju obszarów wiejskich,5. Konsolidowanie obszarów wiejskich I miejskich w oparciu o tradycje regionu, 6. Budowanie więzi na bazie tradycji winiarskich,7. Rozwój I rozbudowa winnic,8. Współpraca z ośrodkami I stowarzyszeniami o podobnej działalności,9. Współpraca z oświatą, szkolnictwem wyższym I zawodowym,10. Współpraca z ośrodkami winarskimi w kraju I za granicą, 11. Kultywowanie tradycji,12. Pozyskiwanie środków skierowane na odnowę tradycji, działań I aktywizacji społecznych,13. Prowadzenie działalności gospodarczej,14. Organizowanie szkoleń,konferencji,spotkań tematycznych na podstawach statutowych stowarzyszenia,15. Prowadzenie działalności szkoleniowej,edukacji osób dorosłych oraz młodzieży, osób pracujących I bezrobotnych w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym, rolników I domowników, podwyższenie kwalifikacji zawodowych I dostosowanie wykształcenia do potrzeb I możliwości rynku pracy na terenach miast I wsi,16. Edukację językową I w zakresie technik informacyjnych I komunikacyjnych,17. Rozpoznawanie potrzeb regionalnego rynku pracy,18. Promocję przedsiębiorczości,19. Krzewienie kultury fizycznej I sportu dla wszyskich grup wiekowych,20. Rozwój transgranicznej świadomości kulturowej,artystycznej I społecznej,21. Przełamywanie stereotypów I uprzedzeń kulturowych,22. Budowanie nowej, otwartej tożsamości kulturowej,23. Prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności, 24. Budowanie więzi międzykulturowych I regionalnych przy pomocy wspólnych działań artystycznych I projektów społecznych,25. Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju artystycznego młodzieży,studentów,absolwentów szkół wyższych,26. Wspieranie ośrodków szkolno-wychowawczych, szpitali dla dzieci oraz prowadzenie edukacji I terapii młodzieży, 27. Promowanie działalności artystycznej,sztuki I kultury /ciąg dalszy w statucie stowarzyszenia/.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Dla ważności oświadczeń woli,pism I dokumentów w przedmiocie praw I obowiązków majątkowych wymagane są podpisy dwóch osób:prezesa I skarbnika stowarzyszenia. 2. Dla ważności innych dokumentów wymagane są dwa podpisy członków zarządu stowarzyszenia.

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY