Nazwa pełna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW MEDIÓW PUBLICZNYCH

KRS

0000234873

NIP

5213347894

REGON

140178726

Adres siedziby

Woronicza 17, 00-999 Warszawa, Polska

Forma prawna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

Data rejestracji

24 maja 2005 r.

Zarząd Związku Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu łącznie

Zobacz jeszcze 29 wpisów historycznych
Cel działania

Zadaniem związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego, a w szczególności: 1) reprezentowanie i popieranie interesów społecznych i gospodarczych członków, 2) działanie na rzecz tworzenia i utrzymania pokoju społecznego w stosunkach pracy, 3) oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej i ustawodawstwa dotyczącego interesów członków, 4) prowadzenie polityki i wspieranie członków w zakresie rokowań zbiorowych i układów zbiorowych pracy, 5) organizowanie i wspieranie kształcenia członków w sferze stosunków pracy, 6) występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami legislacyjnymi oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących stosunków pracy i polityki gospodarczej, 7) prowadzenie studiów i badań, gromadzenie i przekazywanie informacji w zakresie prawa i ekonomii organizacji i zarządzania, 8) prowadzenie badań rynkowych doradztwa ekonomicznego i prawnego, wykonywanie ekspertyz na rzecz członków. Związek stawia sobie również za cel integrowanie zrzeszonych członków w dążeniu do możliwie najlepszej realizacji misji publicznej określonej w ustawie z dnia 29. 12. 1992 r. O radiofonii i telewizji (t. J. Dz. U. Z 2004 r. Nr 235, poz. 2531).

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 29 wpisów historycznych
Komitet założycielski
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

14,2 tys. zł

Inne dane

Adres www

BIURO@ZPMP.PL

Adres e-mail

ZPMP.PL

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2005