STOWARZYSZENIE

Numer KRS

0000232664

Numer NIP

5422923072

Numer REGON

807955

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA TOWARZYSTWA NA ZEWNĄTRZ UPRAWNIONY JEST WYŁĄCZNIE PREZES ZARZĄDU LUB W RAZIE JEGO NIEOBECNOŚCI - WYZNACZONY PRZEZ NIEGO CZŁONEK ZARZĄDU. PREZES ZARZĄDU, WICEPREZES ZARZĄDU ORAZ SKARBNIK I SEKRETARZ MAJĄ PRAWO SKŁADANIA PODPISÓW NA DOKUMENTACH KSIĘGOWYCH ORAZ ZŁOŻENIA W ZWIĄZKU Z TYM ODNOŚNYCH DOKUMENTÓW W BANKU.

ul. Generała Józefa Hallera 40 / 22

15-814 Białystok

Polska