Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU HANDLU ZAGRANICZNEGO SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ "KORPORACJA HZ"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000228796

REGON

011826697

Data rejestracji

18 lutego 2005 r.

Adres siedziby

Mokotowska 4/6, 00-641 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem korporacji hz jest inicjowanie aktywnego udziału osób (fizycznych I prawnych) oraz innych instytucji w wyborze, podejmowaniu I prowadzeniu działalności naukowej I zawodowej z zakresu ekonomii I zarządzania na obszarze unii europejskiej.

Przedmiot działalności
Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
  • Wspieranie współpracy środowisk naukowych (w tym akademickich) na terenie polski I unii europejskiej oraz udzielanie merytorycznej, organizacyjnej I finansowej pomocy w tym zakresie.

  • Udzielanie organizacyjnej, rzeczowej lub finansowej pomocy osobom lub instytucjom bezpośrednio zaangażowanym w działalność objętą par. 7 oraz osobom (fizycznym I prawnym) lub instytucjom zamierzającym podjąć taką działalność, w tym osobom lub instytucjom pochodzącym z rejonów najuboższych polski (również w celu zmniejszenia zjawiska bezrobocia).

  • Popularyzację działalności I osiągnięć polskich I zagranicznych podmiotów prowadzących działalność w zakresie, o którym mowa w par. 7, w tym wśród społeczności lokalnych.

  • Udzielanie organizacyjnej, rzeczowej I finansowej pomocy w upowszechnianiu wiedzy z zakresu zarządzania, inwestycji I pozyskiwania kapitałów, w tym w ramach współpracy z organizacjami rządowymi, samorządowymi I wspólnotowymi oraz z zakresu realizowania korzyści wynikających z integracji europejskiej.

  • Udzielanie organizacyjnej, rzeczowej I finansowej pomocy w podejmowaniu działań mających na celu wspieranie osób I instytucji pochodzących ze środowisk lub rejonów najuboższych, w zakresie podejmowania przez takie osoby lub instytucje działalności w obszarach wskazanych w par. 7, w tym w zakresie wspierania takich osób lub instytucji w zakresie integracji z unią europejską.

  • Udzielanie organizacyjnej, rzeczowej I finansowej pomocy osobom szczególnie uzdolnionym, w tym dzieciom I młodzieży, zainteresowanym zaangażowaniem w działalność jednego z obszarów wskazanych w par. 7, w tym fundowanie nagrań I stypendiów.

  • Współpracę z instytucjami publicznymi I organizacjami pozarządowymi, zarówno polskimi jak I zagranicznymi w zakresie objętym celem korporacji hz.

  • Organizowanie I pomoc w organizowaniu (merytoryczna, rzeczowa lub finansowa) sympozjów, konferencji, paneli dyskusyjnych, których przedmiotem jest realizacja celów korporacji hz.

  • Współpraca z mediami, instytucjami publicznymi, samorządowymi I opiniotwórczymi w zakresie popularyzacji realizacji celów korporacji hz.

  • Skupianie wokół celów korporacji hz osób mających wpływ na kształtowanie zasad rozwoju działalności gospodarczej I nauki zarówno w polsce jak też na terenie unii europejskiej.

Rada Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwaj członkowie rady działający łącznie

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 1989 SĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE, VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY