Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU HANDLU ZAGRANICZNEGO SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ "KORPORACJA HZ"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000228796

REGON

011826697

Data rejestracji

18 lutego 2005 r.

Data ostatniej zmiany

19 lipca 2011 r.

Adres siedziby

Mokotowska 4/6, 00-641 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem korporacji hz jest inicjowanie aktywnego udziału osób (fizycznych I prawnych) oraz innych instytucji w wyborze, podejmowaniu I prowadzeniu działalności naukowej I zawodowej z zakresu ekonomii I zarządzania na obszarze unii europejskiej.

Przedmiot działalności
Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
  • Wspieranie współpracy środowisk naukowych (w tym akademickich) na terenie polski I unii europejskiej oraz udzielanie merytorycznej, organizacyjnej I finansowej pomocy w tym zakresie.

  • Udzielanie organizacyjnej, rzeczowej lub finansowej pomocy osobom lub instytucjom bezpośrednio zaangażowanym w działalność objętą par. 7 oraz osobom (fizycznym I prawnym) lub instytucjom zamierzającym podjąć taką działalność, w tym osobom lub instytucjom pochodzącym z rejonów najuboższych polski (również w celu zmniejszenia zjawiska bezrobocia).

  • Popularyzację działalności I osiągnięć polskich I zagranicznych podmiotów prowadzących działalność w zakresie, o którym mowa w par. 7, w tym wśród społeczności lokalnych.

  • Udzielanie organizacyjnej, rzeczowej I finansowej pomocy w upowszechnianiu wiedzy z zakresu zarządzania, inwestycji I pozyskiwania kapitałów, w tym w ramach współpracy z organizacjami rządowymi, samorządowymi I wspólnotowymi oraz z zakresu realizowania korzyści wynikających z integracji europejskiej.

  • Udzielanie organizacyjnej, rzeczowej I finansowej pomocy w podejmowaniu działań mających na celu wspieranie osób I instytucji pochodzących ze środowisk lub rejonów najuboższych, w zakresie podejmowania przez takie osoby lub instytucje działalności w obszarach wskazanych w par. 7, w tym w zakresie wspierania takich osób lub instytucji w zakresie integracji z unią europejską.

  • Udzielanie organizacyjnej, rzeczowej I finansowej pomocy osobom szczególnie uzdolnionym, w tym dzieciom I młodzieży, zainteresowanym zaangażowaniem w działalność jednego z obszarów wskazanych w par. 7, w tym fundowanie nagrań I stypendiów.

  • Współpracę z instytucjami publicznymi I organizacjami pozarządowymi, zarówno polskimi jak I zagranicznymi w zakresie objętym celem korporacji hz.

  • Organizowanie I pomoc w organizowaniu (merytoryczna, rzeczowa lub finansowa) sympozjów, konferencji, paneli dyskusyjnych, których przedmiotem jest realizacja celów korporacji hz.

  • Współpraca z mediami, instytucjami publicznymi, samorządowymi I opiniotwórczymi w zakresie popularyzacji realizacji celów korporacji hz.

  • Skupianie wokół celów korporacji hz osób mających wpływ na kształtowanie zasad rozwoju działalności gospodarczej I nauki zarówno w polsce jak też na terenie unii europejskiej.

Rada Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwaj członkowie rady działający łącznie

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 1989 SĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE, VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY