Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 9, obowiązujące od 31 sierpnia 2015 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA EKOLOGICZNA ARKA

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000226058

NIP

9372441981

REGON

240005862

Data rejestracji

11 stycznia 2005 r.

Adres siedziby

Kosmiczna 15B, Bielsko-Biała, 43-300 Bielsko- Biała, Polska

Cel działania

Celem fundacji jest ochrona środowiska naturalnego i zwierząt oraz edukacja społeczeństwa, w szczególności w zakresie: a) ochrony środowiska przyrodnicznego, w tym cennych terenów przyrodnicznych oraz ochrona dziedzictwa kulturowego na tych obszarach b) edukacja dzieci i młodzieży oraz promocja wolontariatu c) zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i miejskich, w tym w szczególności realizacji programów rolno-środowiskowych, zapobieganie bezrobociu poprzez wspieranie ekoturystyki, ekologicznego rolnictwa i ogrodnictwa, popieranie tradycji i zawodów związanych z ochroną środowiska i ochroną dziedzictwa kulturowego, rozwój działalności wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, d) ochrony zwierząt i ich praw, e) promowania integracji europejskiej w aspekcie ochrony środowiska i zwierząt f) zwiększania dostępności, osobom niepełnosprawnym, wykluczonym społecznie, przewlekle chorym, do środowiska przyrodniczego i edukacji w tym zakresie.

Przedmiot działalności
Przedmiot odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
  • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Reklama

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
  • Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody

  • Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk biologicznych i środowiska naturalnego

  • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Reklama

  • Działalność pomocnicza na rzecz administracji publicznej

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu zarządu składa prezes zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie zarządu działający łącznie

Rada Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY