Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 11, obowiązujące od 12 maja 2017 r.

Nazwa pełna

ŁEMKOWSKA FUNDACJA OŚWIATOWA IMIENIA JANA KRYNICKIEGO

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000225293

NIP

7381991177

REGON

492962321

Data rejestracji

20 stycznia 2005 r.

Adres siedziby

Hallera 20 / 19, 38-300 Gorlice, Polska

Cel działania

Celem fundacji jest podtrzymywanie i rozwój tożsamości łemkowskiej przez wyrównywanie szans edukacyjnych niezamożnej młodzieży łemkowskiej, identyfikującej się z pochodzeniem swych przodków i zachowującej ojczystą kulturę, obrządek religijny i język ukraiński z jego łemkowskim dialektem.

Przedmiot działalności
Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
  • Organizowanie edukacji uzupełniającej

  • Przyznawanie pomocy stypendialnej pomoc w zakwaterowaniu w miejscu nauki

  • Tworzenie księgozbiorów

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składają prezes zarządu z jednym z pozostałych członków zarządu.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY