Nazwa pełna

ŚLĄSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW LEWIATAN

Forma prawna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

KRS

0000224143

NIP

9542503423

REGON

240039364

Data rejestracji

20 grudnia 2004 r.

Adres siedziby

Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, Polska

Cel działania

Podstawowym celem związku jest ochrona praw I reprezentowanie interesów zrzeszonych pracodawców wobec związków zawodowych pracowników,organów władzy I administacji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego, ponadto innymi zadaniami związku są w szczególności : 1. Reprezentowanie interesów gospodarczych I społecznych pracodawców, 2. Oddziaływanie na ksztłowanie ustawodawstwa dotyczącego interesów pracowników, 3. Oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej I ekonomicznej organów władzy I administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego dotyczącej interesów pracodawców, 4. Występowanie do organów posiadających inicjatywę pracodawczą z wnioskami oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących interesów pracodawców w zakresie stosunków pracy I polityki gospodarczej, 5. Współdziałanie z innymi organizacjami pracodawców, 6. Organizowanie szkoleń pracodawców, 7. Prowadzenie badań,przechowywanie I przekazywanie informacji w zakresie dotyczącym pracodawców, 8. Prowadzenie doradztwa ekonomicznego I wykonywanie ekspertyz na rzecz pracodawców I organizacji pracodawców.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń woli w imieniu związku upoważnieni są:prezes zarządu działający jednoosobowo lub dwaj wiceprezesi zarządu łącznie.

Zobacz jeszcze 12 powiązań historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY