Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 14, obowiązujące od 13 września 2017 r.

Nazwa pełna

ŚLĄSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW LEWIATAN

Forma prawna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

KRS

0000224143

NIP

9542503423

REGON

240039364

Data rejestracji

20 grudnia 2004 r.

Adres siedziby

Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, Polska

Cel działania

Podstawowym celem związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych pracodawców wobec związków zawodowych pracowników,organów władzy i administacji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego, ponadto innymi zadaniami związku są w szczególności : 1. Reprezentowanie interesów gospodarczych i społecznych pracodawców, 2. Oddziaływanie na ksztłowanie ustawodawstwa dotyczącego interesów pracowników, 3. Oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej i ekonomicznej organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego dotyczącej interesów pracodawców, 4. Występowanie do organów posiadających inicjatywę pracodawczą z wnioskami oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących interesów pracodawców w zakresie stosunków pracy i polityki gospodarczej, 5. Współdziałanie z innymi organizacjami pracodawców, 6. Organizowanie szkoleń pracodawców, 7. Prowadzenie badań,przechowywanie i przekazywanie informacji w zakresie dotyczącym pracodawców, 8. Prowadzenie doradztwa ekonomicznego i wykonywanie ekspertyz na rzecz pracodawców i organizacji pracodawców.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń woli w imieniu związku upoważnieni są:prezes zarządu działający jednoosobowo lub dwaj wiceprezesi zarządu łącznie.

Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY