Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 6, obowiązujące od 30 września 2016 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNY DOM" NA RZECZ MIESZKAŃCÓW GMINY BARTOSZYCE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000022131

NIP

7431764013

REGON

511388193

Data rejestracji

25 czerwca 2001 r.

Adres siedziby

68, Wojciechy, 11-200 Bartoszyce, Polska

Cel działania

Wszechstronna działalność na rzecz gminy bartoszyce oraz poprawa warunków życia jej mieszkańców poprzez: 1. Pomoc osobom potrzebującym wsparcia. 2. Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych. 3. Prowadzenie działalności edukacyjnej, a w szczególności: szkolenia, kursy, seminaria, konferencje naukowe. 4. Działania mające na celu pozyskanie wolontariuszy. 5. Inicjowanie i popieranie wszelkich działań w sferze społecznej, kulturalnej, charytatywnej i ekologicznej. 6. Organizowanie przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, oświatowym i społecznym. 7. Promowanie regionu. 8. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. 9. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 10. Działalności charytatywnej. 11. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 12. Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. 13. Ochrony i promocji zdrowia. 14. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 15. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. 16. Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. 17. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 18. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. 19. Działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej. 20. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 21. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. 22. Wypoczynku dzieci i młodzieży. 23. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 24. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz pozostałe pkt od 25 do 39 zgodnie z treścią §7 statutu.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia i podpisywania dokumentów uprawniony jest prezes lub w jego zastępstwie inny członek zarządu - jednoosobowo. Dla ważności oświadczeń w zakresie prawa i obowiązków majątkowych stowarzyszenia, wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch członków zarządu. Dla ważności pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY