Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNY DOM"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000022131

NIP

7431764013

REGON

511388193

Data rejestracji

25 czerwca 2001 r.

Adres siedziby

23, Wirwilty, 11-200 Bartoszyce, Polska

Cel działania

Wszechstronna działalność na rzecz poprawy jakości życia społeczeństwa oraz jego zrównoważonego rozwoju, rozwijanie inicjatyw, postaw i działań, sprzyjających harmonijnemu rozwojowi oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych podejmując działania tj. : 1. Pomoc osobom potrzebującym wsparcia. 2. Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych. 3. Prowadzenie działalności edukacyjnej, a w szczególności: szkolenia, kursy, seminaria, konferencje naukowe. 4. Działania mające na celu pozyskanie wolontariuszy. 5. Inicjowanie i popieranie wszelkich kreatywnych działań w sferze społecznej, kulturalnej, charytatywnej i ekologicznej. 6. Organizowanie przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, oświatowym i społecznym. 7. Promowanie regionu. 8. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. 9. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 10. Działalności charytatywnej. 11. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 12. Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. 13. Ochrony i promocji zdrowia. 14. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 15. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. 16. Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. 17. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 18. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. 19. Działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej. 20. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 21. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. 22. Wypoczynku dzieci i młodzieży. 23. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 24. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 25. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 26. Turystyki i krajoznawstwa. 27. Porządku i bezpieczeństwa publicznego. 28. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji. 29. Ratownictwa i ochrony ludności. 30. Upowszechniania i ochrony praw konsumentów. 31. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 32. Promocji i organizacji wolontariatu. 33. Promocji rzeczypospolitej Polskiej za granicą. 34. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 35. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia i podpisywania dokumentów uprawniony jest prezes lub w jego zastępstwie inny członek zarządu - jednoosobowo. Dla ważności oświadczeń w zakresie prawa i obowiązków majątkowych stowarzyszenia, wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch członków zarządu. Dla ważności pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa.

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY