Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 40, obowiązujące od 17 lutego 2020 r.

Nazwa pełna

POLSKI ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO

Forma prawna

POLSKI ZWIĄZEK SPORTOWY

KRS

0000219753

NIP

5251656918

REGON

000866490

Data rejestracji

4 listopada 2004 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Złota 7 / 3, 00-019 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozostała działalność związana ze sportem

Przedmiot pozostałej działalności
 • Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych

 • Działalność agencji reklamowych (reklama)

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Sprawowanie opieki szkoleniowej i wychowawczej nad zawodnikami oraz kontroli nad przestrzeganiem przez nich statutu, postanowień, regulaminów i uchwał władz związku oraz przepisów i zasad uprawiania brydża porównawczego - ustanowienie i nadawanie odznak, których warunki uzyskania związane z realizacją celów pzbs oraz nakładanie kar dyscyplinarnych oraz prowadzenie ich ewidencji - inicjowanie, prowadzenie i rozwijanie oraz popieranie prac, w tym także naukowych z zakresu teorii brydża oraz prawa brydżowego - podejmowanie innych form działania (np. Fundacje, kluby, usługi) związanych z prowadzeniem przez pzbs działalności statutowej.

 • Opracowywanie kierunków rozwoju brydża w kraju - organizowanie i prowadzenie: w sposób bezpośredni lub pośredni zawodów krajowych i międzynarodowych, pucharowych, treningowych, propagandowych i innych zgodnie z ustalonym systemem współzawodnictwa sportowego; Krajowej i międzynarodowej klasyfikacji sportowej; Szkolenia i doskonalenia trenerów i instruktorów brydża oraz sędziów i działaczy oraz nadawanie im uprawnień i licencji; Klasyfikacji szkoleniowców i sędziów, - ustalanie w odniesieniu do zawodów brydża porównawczego; Kalendarza sportowego i regulaminów rozgrywek - sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością jednostek organizacyjnych pzbs zwłaszcza w zakresie: rozwijania brydża porównawczego wśród młodzieży, prowadzenie terenowej klasyfikacji sportowej, realizacji kalendarza imprez sportowych pzbs, prowadzenie ewidencji sekcji zawodników, sędziów, szkoleniowców i działaczy, prowadzenie rejestracji zawodów, wyników oraz ewidencji, dokumentacji i sprawozdawczości społecznej i organizacyjnej - otaczanie opieką i popieranie brydża porównawczego organizowanego w formie imprez środowiskowych, branżowych zawodów brydża ułatwionego dla osób niepełnosprawnych itp.

 • Prowadzenie działalności wydawniczej

 • Produkowanie sprzętu brydżowego - ustalanie zasad i norm użytkowania brydżowego sprzętu sportowego oraz jego atestacji i homolagacji - produkowanie akcesoriów brydżowych

 • Produkowanie akcesoriów brydżowych

 • 60- budowanie i utrzymywanie obiektów sportowych i innych urządzeń istotnych dla brydżystów

 • 23, z, ---, - prowadzenie transportu związanego z działalnością pzbs

 • Organizowanie i prowadzenie obozów i wczasów rekreacyjno-brydżowych oraz wycieczek sportowo-turystycznych brydża porównawczego

 • Umożliwianie zrzeszania się miłośnikom brydża w jednostkach organizacyjnych pzbs - rejestracja umów sportowych zawieranych przez zawodników brydża kwalifikowanego

Zarząd Główny Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń za pzbs, w tym oświadczeń prowadzących do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, z których co najmniej jeden musi być prezesem lub wiceprezesem zarządu pzbs, o ile statut nie stanowi inaczej.

Zobacz jeszcze 28 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 17 wpisów historycznych
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ KULTURY FIZYCZNEJ I ZWIĄZKÓW SPORTOWYCH SKF "C" 14 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2005