Nazwa pełna

"GRUPA ZAGRANICA"

Forma prawna

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ

KRS

0000219201

NIP

5252330567

REGON

140017466

Data rejestracji

11 października 2004 r.

Adres siedziby

Sapieżyńska 10A, 00-215 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem grupy jest: 1. Wspieranie wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy Polskimi organizacjami pozarządowymi działającymi poza granicami kraju oraz wprowadzanie wspólnych standardów ich pracy; 2. Rozwijanie współdziałania Polskich organizacji pozarządowych z administracją publiczną, w szczególności z ministerstwem spraw zagranicznych; 3. Wyrażanie opinii w sprawie Polskiej polityki zagranicznej wobec krajów, w których zaangażowane są Polskie organizacje pozarządowe oraz zasad udzielania pomocy rozwojowej i humanitarnej przez Polskę, unię europejską i inne państwa; 4. Ułatwianie nawiązywania kontaktów pomiędzy Polskimi organizacjami pozarządowymi a ich potencjalnymi partnerami za granicą; 5. Uwrażliwianie Polskiej opinii publicznej na zagadnienia pomocy międzynarodowej i kształtowanie postaw solidarności z innymi narodami; 6. Nawiązywanie kontaktów i współpracy z porozumieniami organizacji pozarządowych w innych krajach, w tym z europejską platformą organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą rozwojową, oraz z instytucjami unii europejskiej; 7. Upowszechnianie informacji oraz promocja działalności Polskich organizacji pozarządowych zaangażowanych w działalność poza granicami kraju; 8. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjne organizacje wymienione w § 8 ust. 1; 9. Działalność naukowa oraz działalność wydawnicza służąca realizacji celów wymienionych w pkt 1-8 niniejszego paragrafu.

Zarząd Grupy Zagranica Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Oświadczenia woli w imieniu grupy składają, na zasadzie reprezentacji łącznej, dwaj członkowie zarządu grupy zagranica lub jeden członek zarządu grupy zagranica i pełnomocnik. 2. Oświadczenie woli w imieniu grupy w zakresie zwykłego zarządu może składać jeden członek zarządu grupy zagranica lub pełnomocnik.

Zobacz jeszcze 25 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 15 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY