Nazwa pełna

FUNDACJA RES PUBLICA IM. HENRYKA KRZECZKOWSKIEGO

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000218432

NIP

5262119383

REGON

001373192

Data rejestracji

29 września 2004 r.

Data ostatniej zmiany

15 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Gałczyńskiego 5, 00-362 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność wydawnicza

 • Sprzedaż wydawnictw książkowych I prasowych, obrót papierem I wyrobami papierniczymi

 • Działalność poligraficzna

 • Produkcja papieru I wyrobów papierniczych

 • Handel hurtowy

 • Handel detaliczny

 • Usługi różne

 • Kolportaż wydawnictw książkowych I prasowych

Przedmiot odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych

 • Inicjowanie I realizacja projektów międzynarodowych

 • Wspomaganie społecznych inicjatych w zakresie kultury

 • Współpraca z innymi fundacjami I organizacjami

 • Wspomaganie przedsięwzięć artystycznych I wydawnictw

 • Finansowanie I realizowanie projektów badawczych w zakresie humanistyki

 • Wspieranie bibliotek oraz fundowanie stypendiów

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Finansowanie I realizowanie projektów badawczych w zakresie humanistyki

 • Popieranie młodych humanistów I twórców w ich starcie zawodowym

 • Wspomaganie przedsięwzięć artystycznych, wydawnictw I innych form upowszechniania kultury

 • Współpraca z innymi fundacjami I organizacjami

 • Fundowanie stypendiów

 • Powoływanie w ramach fundacji instytutów o charakterze naukowym, zajmujących się w szczególności filozofią, socjologią I historią kultury europejskiej

 • Organizowanie konkursów I przyznawanie nagród

 • Wspomaganie społecznych inicjatyw w dziedzinie kultury I sztuki

 • Prowadzenie badań interdyscyplinarnych

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenie woli w imieniu fundacji składa jeden członek zarządu.

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Adres WWW

WWW.PUBLICA.PL

Adres e-mail

FUNDACJA@RES.PUBLICA.PL

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 114 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004