Nazwa pełna

FUNDACJA RES PUBLICA IM. HENRYKA KRZECZKOWSKIEGO

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000218432

NIP

5262119383

REGON

001373192

Data rejestracji

29 września 2004 r.

Adres siedziby

Gałczyńskiego 5, 00-362 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność wydawnicza

  • Sprzedaż wydawnictw książkowych I prasowych, obrót papierem I wyrobami papierniczymi

  • Działalność poligraficzna

  • Produkcja papieru I wyrobów papierniczych

  • Handel hurtowy

  • Handel detaliczny

  • Usługi różne

  • Kolportaż wydawnictw książkowych I prasowych

Przedmiot odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
  • Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych

  • Inicjowanie I realizacja projektów międzynarodowych

  • Wspomaganie społecznych inicjatych w zakresie kultury

  • Współpraca z innymi fundacjami I organizacjami

  • Wspomaganie przedsięwzięć artystycznych I wydawnictw

  • Finansowanie I realizowanie projektów badawczych w zakresie humanistyki

  • Wspieranie bibliotek oraz fundowanie stypendiów

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
  • Finansowanie I realizowanie projektów badawczych w zakresie humanistyki

  • Popieranie młodych humanistów I twórców w ich starcie zawodowym

  • Wspomaganie przedsięwzięć artystycznych, wydawnictw I innych form upowszechniania kultury

  • Współpraca z innymi fundacjami I organizacjami

  • Fundowanie stypendiów

  • Powoływanie w ramach fundacji instytutów o charakterze naukowym, zajmujących się w szczególności filozofią, socjologią I historią kultury europejskiej

  • Organizowanie konkursów I przyznawanie nagród

  • Wspomaganie społecznych inicjatyw w dziedzinie kultury I sztuki

  • Prowadzenie badań interdyscyplinarnych

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenie woli w imieniu fundacji składa jeden członek zarządu.

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Adres WWW

WWW.PUBLICA.PL

Adres e-mail

FUNDACJA@RES.PUBLICA.PL

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 114 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004