Nazwa pełna

"FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I POTRZEBUJĄCYCH POMOCY OTWÓRZMY SWOJE SERCA"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000216888

NIP

9222692339

REGON

951216583

Data rejestracji

9 września 2004 r.

Data ostatniej zmiany

7 lipca 2015 r.

Adres siedziby

Bohaterów Monte Cassino 12 / 12, 22-400 Zamość, Polska

Cel działania

Niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym I potrzebującym pomocy

Przedmiot działalności
Przedmiot odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Popularyzacja osiągnięć I dokonań osób niepełnosprawnych w dziedzinie nauki, sztuk pięknych I sportu

 • Upowszechnianie wiedzy o przyczynach niepełnosprawności w formie dofinansowania bezpłatnych wydawnictw I publikacji o tej tematyce

 • Popularyzację osiągnięć innych państw zaawansowanych w rozwiązywaniu problemów osób niepełnosprawnych

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Tworzenie,organizację,prowadzenie ośrodków edukacyjno- rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych w wieku od 0 do 15 lat

 • Tworzenie,organizację I prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych

 • Tworzenie I organizację zakładów aktywizacji zawodowej

 • Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych

 • Przejawianie inicjatyw w zakresie organizowania miejsc dziennego pobytu dla osób potrzebujących

 • Tworzenie I organizowanie domów słonecznej starości

 • W miarę posiadanych środków, udzielanie pomocy finansowej I rzeczowej poprzez częściowe dofinansowanie kosztów zakupu leków oraz urządzeń rehabilitacyjncyh

 • Dążenie do nawiązywania kontaktów z instytucjami o podobnym charakterze działania w kraju I za granicą

 • Współpraca z organizacjami administracji publicznej I samorządowej, prowadzącymi działalność w sferze zadań publicznych w zakresie pożytku publicznego

 • Skupianie wokół idei fundacji przedstawicieli świata lekarskiego,nauki,sfery kultury I biznesu w kraju I za granicą

 • Świadczenie bezpośredniej I pośredniej pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom posiadającym osoby niepełnosprawne w wieku od 0 do 15 lat

 • Działalność charytatywną,ochronę I promocję zdrowia

 • Propagowanie nauki,oświaty,kultury,sztuki I tradycji

 • Upowszechnianie kultury fizycznej I sportu

 • Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów I współpracy między społeczeństwami

 • Promocję I organizację wolontariatu

 • 75, z, ---, wspieranie działaności innych osób prawnych oraz fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami fundacji

 • Pomoc w przystosowaniu stanowisk pracy dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w zakresie praw I obowiązków majątkowych I niemajątkowych składają dwaj członkowie zarządu, prezes I wieceprezes.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY