Nazwa pełna

FUNDACJA EUROPEA

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000213128

NIP

5252184723

REGON

016368064

Data rejestracji

22 lipca 2004 r.

Adres siedziby

Głogowska 12, 01-745 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem fundacji jest działanie na rzecz kształtowania i rozwoju świadomości przynależności do europy i tradycji europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska polityków lokalnych oraz młodzieży.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 uprawniony jest każdy z członków zarządu, działając w sprawach wykraczających poza zakres zwykłego zarządu sprawami fundacji na podstawie uchwały zarządu - z tym że złożenie oświadczenia woli obejmującego rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości ponad 100. 000 zł wymaga uprzedniej zgody rady.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI RF 5995 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY - REJESTROWY