Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 26 lutego 2018 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA EUROPEA

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000213128

NIP

5252184723

REGON

016368064

Data rejestracji

22 lipca 2004 r.

Adres siedziby

Głogowska 12, 01-745 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność w zakresie pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 uprawniony jest każdy z członków zarządu, działając w sprawach wykraczających poza zakres zwykłego zarządu sprawami fundacji na podstawie uchwały zarządu - z tym że złożenie oświadczenia woli obejmującego rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości ponad 100. 000 zł wymaga uprzedniej zgody rady.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI RF 5995 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY - REJESTROWY